Overtredelsesgebyr etter folketrygdloven - blåresept

Jeg viser til de siste dagers kontakt vedrørende innføringen av ordningen med overstredelsesgebyr fra 1. januar 2022.

For meg er det viktig å understreke at å styrke fastlegeordningen er en av hovedprioriteringene til regjeringen. Vi skal bygge tillit, ikke skape vanskeligere arbeidsforhold for fastleger i Norge. Derfor er det viktig for oss å ha en god dialog om de innvendingene Legeforeningen har trukket frem.

Et enstemmig Storting godkjente lovendringen som hjemler overtredelsesgebyret i 2019, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen. Den forrige regjeringen godkjente dagens forskrift, som trådte i kraft 1.1.2022. Regjeringen skal lojalt følge opp de lover som er vedtatt av Stortinget. Det vi derimot kan gjøre er å endre forskriften, slik at loven ikke praktiseres urimelig. En endring av en forskrift vil kreve en høring og dersom det i høringsprosessen dukker opp momenter av betydning for lovhjemmelen, kan også lovgiver gi uttrykk om en slik endring er formålstjenlig. Det skal vi selvfølgelig lytte til.

Legeforeningen har gitt tydelig uttrykk for en bekymring for at denne forskriften vil skape frykt blant leger ved forskrivning av blå resept. Slik skal det ikke være, og jeg mener derfor at forskriften bør endres. Jeg er opptatt av at denne ordningen ikke skal gi fastlegene ekstrabelastning, eller skape utrygghet for pasientene. Jeg vil derfor sette i gang en prosess for å endre forskriften og retningslinjene, slik at vi kan skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter.

Det er Helfo som gjør en skjønnsmessig vurdering av om overtredelsesgebyr skal ilegges.-   De forholder seg her til en «virkemiddelpyramide» som spenner fra informasjon, veiledning og pålegg om å endre praksis på den ene siden, til tap av retten til å praktisere for folketrygdens regning og anmeldelse i siste instans. Vedtak om tap av retten til å praktisere for folketrygdens regning får også rettsvirkninger innen alle lovens stønadsområder, som f.eks. retten til å skrive legeerklæringer knyttet til blant annet sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Legeforeningen og andre har pekt på at forvaltningen her har en vid skjønnsmessig mulighet til å ilegge gebyr.

Jeg mener derfor at det bør forskriftsfestes at Helfo ikke skal kunne hoppe over trinn i denne pyramiden med mindre det foreligger særlige grunner som er gjort tydelige i forskrift og retningslinjer. Det betyr at det både skal være gitt informasjon og det skal være gitt pålegg om endring av praksis, før overtredelsesgebyr kan ilegges. Et pålegg om endret praksis er således aktivt ikke fulgt opp om det ilegges overtredelsesgebyr.

Jeg har merket meg at Legeforeningen mener at en midlertidig suspensjon av retten til å forskrive på blåresept, generell eller for spesifikke grupper legemidler, er en mer egnet reaksjon enn gebyr. Dette vil jeg se nærmere på.

Jeg har merket meg at legene oppfatter overtredelsesgebyr som en svært streng personlig reaksjon. Dette vil også tas med i vurderingen. .

Øvre utmålingsramme er satt til to ganger grunnbeløpet (G) for overtredelsesgebyr til behandleren etter folketrygdloven. Utmålingsrammen er basert på en vurdering av tilstøtende regelverk. Jeg mener at den øvre utmålingsrammen er for høy og vil uansett foreslå at taket for den øvre rammen settes ned.

Jeg viser til at Helsedirektoratets retningslinje for utmåling og betaling av gebyret må revideres i tråd med forskriftsendringene. Den nå varslede forskriftsendringen vil være relevant for helseforvaltningen, som i sin praktisering av dagens forskrift må hensynta at det kan komme endringer framover.

Forslag til endringsforskrift og revidert retningslinje vil bli sendt på offentlig høring og jeg oppfordrer Legeforeningen til å komme med høringssvar.

Med hilsen

Ingvild Kjerkol