Peilinger av Arvaslibinna

Peilinger av Arvaslibinna

Gun J. Kveli
Barnerepresentant i Lierne kommune
Oppvekst- og kulturetaten
Postboks 40
7882 Nordli

Deres ref

Vår ref

Dato

89/2002/GJK

2001/2600- N/OBJ

25.07.02

Ark:

Peilinger av Arvaslibinna

Det vises til brev, datert 16.07.02, samt vårt svarbrev 18.07.02.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det ved en feil i vårt svarbrev sies at fylkesmannen kan gi tillatelse til skadefelling knyttet til de 2 betingede fellingstillatelsene som omtales. Det riktige skal være at det er Lierne kommune som selv forvalter disse fellingstillatelsene.

Som kjent viste peiling foretatt 16.07.02 at binna var på vei i sørlig retning og ble registrert ved Tjønndalsklumpen, omtrent ei mils vei fra bebyggelsen i Inderdalen. Ny peiling som ble foretatt 23.07.02 viser at binna da befant seg 7 km inn på svensk side, altså videre sørover for det området den oppholdt seg ved forrige peiling. Dette viser at det for tiden ikke skulle være påkrevd med daglige peilinger av binna.

Vi vil presisere at i det opplegg som allerede eksisterer for peilingen av Arvaslibinna vil nødvendigheten av hyppigere peilinger bli løpende vurdert av Direktoratet for naturforvaltning dersom situasjonen skulle kreve det, for eksempel ved at binna igjen begynner å ta tilhold ved bebyggelsen.

Med hilsen

Geir Grønningssæther fung. ekspedisjonssjef

Olav Bakken Jensen rådgiver

Kopi: Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannen i Nord- Trøndelag
Nord- Trøndelag fylkeskommune
Lierne kommune

Endret 30.07.06