Personvernkommisjon – innspill til mandat

Regjeringen skal nedsette en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet inviterer allmennheten til å komme med innspill til utforming av kommisjonens mandat.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2018

Vår ref.: 18/3955 ES ØMO/bj

Personvernkommisjon – invitasjon til å komme med innspill til mandat

Regjeringen skal nedsette en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge.

Personvernkommisjonen skal ifølge Jeløya-plattformen blant annet se på personvern i justissektoren, og hvordan personvernet kan sikres ved økt bruk av digitale løsninger, herunder rettighetene til brukere av sosiale medier. Mandatet skal også inkludere et særlig oppdrag om å vurdere tilstanden for barns personvern og tiltak for å styrke dette, se Stortingets anmodningsvedtak nr. 588.

For øvrig er mandatet foreløpig åpent. Publikum inviteres med dette til å gi skriftlig innspill til utforming av kommisjonens mandat, for eksempel om det er bestemte områder, temaer eller spørsmål som personvernkommisjonen bør se nærmere på eller konsentrere seg om.

Alle er velkomne til å gi innspill, herunder enkeltpersoner, private og offentlige aktører og organisasjoner. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova.

Innspill bes sendt oss innen 31. august 2018.


Med hilsen

Torunn S. Holmberg (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Øyvind Molven
fung. lovrådgiver