Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2013

 

Arbeidsdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2013)

November

 

 

 

 

Endringer i ligningsloven, folketrygdloven, skatteloven, bokføringsloven, skattebetalingsloven og a-opplysningsloven (tilpasning til a-ordningen)

Desember

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

November

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

November

 

 

 

 

Nysaldering av statsbudsjettet 2013

November

 

 

 

 

Statsbudsjettet 2014, Prop. 1 S Tillegg 1 inneholder endringer i statsbudsjettet

November

 

 

 

 

Skatteavtale med Kypros

November

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Prop. 1 LS Tillegg 1 Skatter, avgifter og toll 2014

November

 

 

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i havressursloven

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2011 og 2012

November

 

 

 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

November

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet

November

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Gjennomføring av Dublin III-forordningen i norsk rett

November

 

 

 

 

Endringer i politiloven mv.

November

 

 

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet

November

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Reversering av bokloven

Desember

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Kunnskapsdepartementet

November

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Landbruks- og matdepartementet

November

 

 

 

 

Miljøverndepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Ny bestemmelse i forurensingsloven, § 48a

Desember

 

 

 

 

Nærings- og handelsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

November

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet

November

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Samferdselsdepartementet

November

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Utenriksdepartementet

November

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitébeslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

November

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitébeslutning nr. 86/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XII (Fri bevegelse for kapital)

November

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitébeslutning nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

November

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av deltakelse i EØS-komitébeslutning nr. 89/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Desember

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia og Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia og Hercegovina, begge av 24. juni 2013

Desember

 

 

 

 

Samtykke til godtakelse av vedtak om endring i Dublin- og Eurodac-forordningene

Desember

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Samtykke til ratifikasjon av protokoll 15 av 24. juni 2013 til Den europeiske menneske-rettighets-konvensjon, samt endring i MR-loven

Desember