Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2015

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget i høstsesjonen 2015, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått   i statsråd

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringar i folketrygda og einskilde andre lover (samleproposisjon)

November

 6.11.15

Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven - utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til a-ordningen

Desember

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Lov om klageorgan for forbrukersaker

Desember

 27.11.15

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Likestilling mellom kvinner og menn

Oktober

 9.10.15

 

 

 

Om fosterhjemsomsorgen

Desember

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) Økte asylankomster

 Oktober

 30.10.15

Skatteavtale med Serbia

Oktober

 13.11.15

Skatteavtale med Sveits

Oktober

 

Endring i statsbudsjettet 2015

November

 27.11.15

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)

Desember

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien

Oktober

 30.10.15

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Opptrappingsplan for rusfeltet

November

 13.11.15

Endringer i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i pasientskadeloven mv.

Oktober

 30.10.15

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Nasjonal helse- og sykehusplan

November

 20.11.15

Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

November

 27.11.15

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i lov om rettsgebyr (rettsgebyrloven) av 17. desember 1982 nr. 86

Oktober

 30.10.15

Endringer i straffeloven

Desember

 18.12.15

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i kommuneloven – avvikling av samkommunemodellen

Desember

 18.12.15

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Oktober

 23.10.15

Endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven)

Oktober

 6.11.15

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i universitets- og høyskoleloven om fylkeskommunenes oppnevning av styremedlemmer ved høyskolene.

November

 30.10.15

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

Lov i henhold til konvensjon mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014

Desember

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Sjømatindustrimeldingen

November

 13.11.15

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i energiloven (selskapsmessig og funksjonelt skille)

Desember

 4.12.15

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv av 10. oktober 2013.

Oktober

 

Samtykke til ratifikasjon av avtale om Guatemalas tilslutning til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama

Oktober

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2015 om innlemmelse av forordning nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport

Oktober

 23.10.15

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker

Oktober

 

Samtykke til ratifikasjon av protokoll om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia

Oktober

 30.10.15

Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) med tilhørende vedlegg

Oktober

 9.10.15

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU   om endring av direktiv 2005/36/EF.

November

 

Endringar i statsbudsjettet 2015

November

 20.11.15

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for EDB-baserte reservasjonssystemer.

Desember

 

Samtykke til inngåelse av konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014

Desember

 

Samtykke til tiltredelse av annen tilleggsprotokoll av 26. mars 1999 til Haagkonvensjonen av 14. mai 1954 om vern av kulturarv i tilfelle av væpnet konflikt

Desember

 

Samtykke til godtakelse av avtale mellom Norge og USA om politisamarbeid

Desember

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

November

 30.10.15