Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2017

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen  2017, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Trygdeoppgjøret 2017 – om grunnbeløpet og pensjoner i folketrygda mv. fra 1. mai 2017

Oktober

 

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestilingsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)

November

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Desember

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Landmaktproposisjon – videreutvikling av Hæren og Heimevernet

Oktober

 

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet

November

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 2016

Desember

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (økt grad av arbeidsretting m.m.)

Desember

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om endringer i markaloven

Desember

 

Lov om endring i naturmangfoldloven om sjekkpunkter for kontroll av bruk av genetisk materiale fra utlandet

Desember

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

November

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet

November

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov om dyrevelferd

Desember

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i energiloven og naturgassloven

Desember

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 vegtrafikkloven (alkolås)

November

 

Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering)

Desember

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt.

Oktober

 

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet

November

 

Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk av 25. oktober 2007 (CETS 201).

Desember

 

Om tredje energimarkedspakken

Desember

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Forslag til straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven og samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Oktober