Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2018

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2018, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Forslag om endringer i folketrygdloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Oktober

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Om trygdeoppgjøret

Oktober

 

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet

November

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Ny saldering av statsbudsjettet 2018

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Om ny sentralbanklov

Oktober

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

November

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven – avvikling av meldeordningen

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Desember

 

 

 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Desember

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i offentleglova

Oktober

 

Endringer i politiloven – tidsubegrenset bevæpning i avgrensede områder hvor punktbevæpning vil være aktuelt.

Desember

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om endringer i markaloven

November

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet

Desember

 

Endringer i eierseksjonsloven mv (skjerpet ervervsbegrensning, regulering av korttidsutleie mv)

Desember

 

Endringer i plan- og bygningsloven (om håndtering av overvann i arealplanleggingen)

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Oppgaver til fylkeskommunene

Oktober

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Desember

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Proposisjon om endringer i åndsverkloven

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Stortingsmelding om framtidas kulturpolitikk (kulturmelding)

Desember

 

Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Desember

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

November

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet

November

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Melding om handelsnæringen

Desember

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet

November

 

Vern av Øystesevassdraget

Desember

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering)

Oktober

 

Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon

November

 

Endringer i lov om posttjenester (postloven)

Desember

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet

November

 

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt.

Desember