Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2018

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2018, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Forslag om endringer i folketrygdloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Oktober

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Om trygdeoppgjøret

Oktober

 

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet

November

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Ny saldering av statsbudsjettet 2018

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Om ny sentralbanklov

Oktober

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

November

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven – avvikling av meldeordningen

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Desember

 

 

 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Desember

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i offentleglova

Oktober

 

Endringer i politiloven – tidsubegrenset bevæpning i avgrensede områder hvor punktbevæpning vil være aktuelt.

Desember

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om endringer i markaloven

November

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet

Desember

 

Endringer i eierseksjonsloven mv (skjerpet ervervsbegrensning, regulering av korttidsutleie mv)

Desember

 

Endringer i plan- og bygningsloven (om håndtering av overvann i arealplanleggingen)

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Oppgaver til fylkeskommunene

Oktober

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Desember

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Proposisjon om endringer i åndsverkloven

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Stortingsmelding om framtidas kulturpolitikk (kulturmelding)

Desember

 

Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Desember

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

November

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet

November

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Melding om handelsnæringen

Desember

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet

November

 

Vern av Øystesevassdraget

Desember

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering)

Oktober

 

Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon

November

 

Endringer i lov om posttjenester (postloven)

Desember

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet

November

 

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt.

Desember