Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2019

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2019, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (Samleproposisjon høsten 2019)

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold

Oktober

 

 

 

 

Barne- og familiedepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet

November

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Ny saldering av statsbudsjettet 2019

Desember

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Ny revisorlov

November

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

November

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i bioteknologiloven

Desember

 

Endringer i pasientskadeloven

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Nasjonal helse- og sykehusplan

November

 

Kvalitet og pasientsikkerhet

Desember

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet  2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i passloven (passgebyr)

Oktober

 

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Oktober

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringer i vegfraktloven (elektroniske fraktbrev)

November

 

Lov om vern av forretningshemmeligheter og samtykke til innlemmelse av forretningshemmelighetsdirektivet

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Politiet i endring

November

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet

November

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

November

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Meld. St. om framtidens Distrikts-Norge

Oktober

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester og lov 21. juni 2019 nr. 57 om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

November

 

Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Kunstnermelding

Desember

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Prop. XX L (2019-2020) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Oktober

 

Prop. XX L (2019-2020) Midlertidig lov om overføring av regionale oppgaver

Oktober

 

Endringer i introduksjonsloven

November

 

Prop. XX L (2019-2020) Endringer i barnehageloven

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Meld. St. XX (2019-2020) Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

November

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet

November

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen)

Desember

 

Lov om god handelsskikk

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Meld. St. xx (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper

November

 

Meld St. om norsk romvirksomhet

Desember

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

November

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Prop. 1 S Tillegg nr. X (2019-2020) for budsjettåret 2020

November

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

November

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Utenriksdepartementet

November

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen

Desember

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Meld. St. om digital transformasjon i utviklingspolitikken

November