Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2020

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2020, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon)

Oktober

Forlengelse av tre midlertidige lover som unntar inntekt fra arbeid i helsevesenet i forbindelse med koronapandemien fra inntektsprøving av alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger

Oktober

Endringer i folketrygdloven (reform av folketrygdens ytelser til etterlatte)

Oktober

Endringer i sosialtjenesteloven (opplæring i norsk og vilkår for sosialhjelp)

Oktober

Endringer i folketrygden og enkelte andre lovendringer (samleproposisjon)

Oktober

Endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven (fjerning av plikt til å fratre ved særaldersgrensen)

November

Endringer i folketrygloven  (sykepenger og stønad ved barns sykdom mv.)

Desember

4. Meld. St

 

Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold

Oktober

Barne- og familiedepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endring i statsbudsjettet for 2020 under Barne- og familiedepartementet

November

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Ny saldering av statsbudsjettet 2020

Desember

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Evne til forsvar – vilje til beredskap

Oktober

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Forslag til endringer forsvarsloven – endringer i erstatnings- og kompensasjonsordninger for militært personell i internasjonale operasjoner

Oktober

Helse- og omsorgsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Oktober

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

4. Meld. St

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 2019

Desember

Justis- og beredskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i domstolloven mv. (domstolstruktur)

Oktober

Endringer i arveloven (endringer i andre lover mv.)

Oktober

3. Prop. LS

 

Samtykke til inngåelse av separasjonsavtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia mv. samt enkelte lovendringer

Oktober

4. Meld. St

 

Samfunnssikkerhetsmelding

Oktober

Klima- og miljødepartementet

 

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet

November

2. Prop. L

 

Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)

Oktober

4. Meld. St

 

Klimaplan 2021-2030

Desember

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i Statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

November

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 mv.)

Desember

2. Prop. L

 

Endring av navn på fylkesmannen og fylkesmannsembetene (kjønnsnøytrale navn)

November

Proposisjon om endringer i valgloven (ombudsplikt, assistanse ved stemmegivning mv.)

Desember

Kulturdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet

November

2. Prop. L

 

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

November

Kunnskapsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet

November

2. Prop. L

 

Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

November

4. Meld. St

 

Internasjonal studentmobilitet

November

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

November

Nærings- og fiskeridepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

3. Prop. LS

 

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse)

Desember

 

 

4. Meld. St

 

Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall

November

Den maritime politikken

Desember

Olje- og energidepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

 Endringer i statsbudsjettet for 2020 under Olje- og energidepartementet

November

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Rv4 Roa–Gran grense inkl. Jaren-Amundrud/Almenningsdelet-Lygnebakken

Oktober

E39 Lønset–Hjelset

November

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet

November

E18 Dørdal–Tvedestrand

November

Reviderte rammer for utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland

Desember

2. Prop. L

 

Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett)

Oktober

Endringer i yrkestransportlova m.m. (rammeverk for kontrollutrustning i drosje)

Oktober

Endringer i havne- og farvannsloven

November

Endring i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

November

Utenriksdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (nysalderingen)

November

Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia

November

Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet

Desember

2. Prop. L

 

Ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven.

Desember

4. Meld. St

 

Nordområdemelding

November