Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2008

Oversikt over planlagte meldinger og proposisjoner fra regjeringen til Stortinget våren 2008.

Regjeringen Stoltenberg II

  01.02.2008

 

Ventes fremlagt for Stortinget Gått i statsråd
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
1. St.prp.

Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 187 om rammeverk til fremme av sikkerhet og helse i arbeidslivet

 

Mai

Om trygdeoppgjeret 2008

 

Tilleggsbevilgning som følge av økt antall asylsøkere

 

Om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008

 

Juni

06.06.08
27.06.08

 

12.09.08

 

26.09.08

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tiltak mot trygdemisbruk)

 

Mars 27.06.08

Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

 

Mars 28.03.08

Om lov om bestemmelser for utlendinger som omfattes av EØS- avtalen og EFTA-konvensjonen - kapittel 13 i ny utlendingslov (Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven))

 

April 27.06.08

Om lov om endringer i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie

 

Mai

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
(utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter mv.)

 

Mai 30.05.08

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd m.m

 

Mai

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

 

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

 

Om lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

 

Juni

 

06.06.08

 

13.06.08

 


27.06.08

3. St.meld.

Om arbeidsinnvandring

 

Mai 18.04.08

Om samepolitikken

 

Juni 30.05.08
Barne- og likestillingsdepartementet
2. Ot.prp.

Om lov om endringer i ekteskapsloven mv. Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par

 

Februar 14.03.28

Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

 

Mars 04.04.08

Om lov om endringer i folketrygdloven (styrking av selvstendig næringsdrivendes foreldrepengerettigheter)

 

April

Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

 

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon)

 

Om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær)

 

Mai

09.05.08

 

20.06.08

 

20.06.08

3. St.meld.

Om menn, mannsroller og likestilling

 

Juni
Finansdepartementet
1. St.prp.

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger -2008- budsjett

 

Om samtykke til endring av IMFs statutter for å utvide organisasjonens investeringsmandat og for å gjennomføre en reform av kvoter og stemmerett, og om samtykke til en økning av Norges kvote i IMF

 

Mai

15.05.08

 

15.05.08

 

2. Ot.prp.

Om endringer i verdipapirfondloven

 

Mars 14.03.08

Om endringer i hvitvaskingsloven

 

Mars

Ny lov om skattefavorisert individuell pensjonsordning

 

April

Samleproposisjon om skatteendringer

 

Mai 15.05.08

Om endringer i revisorloven mv.

 

Juni
3. St.meld.

Statsrekneskapen 2007

 

April

Kredittmeldinga 2007

 

April 18.04.08

Om forvaltningen av Statens Pensjonsfond i 2007

 

April 04.04.08

Revidert nasjonalbudsjett 2008

 

Mai 15.05.08
Fiskeri- og kystdepartementet
2. Ot.prp.

Om lov om havner og farvann

 

April 27.06.08
3. St.meld.

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2005 og 2006

 

 

Februar 29.02.08

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2008 og fisket etter avtalane i 2006 og 2007

 

Juni 20.06.08
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
1. St.prp.

Etterbetaling av pensjon og renter til statsarbeidarar

 

Februar 08.02.08

Pensjoner frå statskassa

 

Mai 18.04.08

Om lønnsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2008 mv.

 

Juni 06.06.08

Om endringar i statsbudsjettet 2008 - Nytt operahus

 

18.04.08
2. Ot.prp.

Om lov om endringer i konkurranseloven

 

Mars
3. St.meld.

Nordisk samarbeid

 

26.09.08
Forsvarsdepartementet
1. St.prp.

Om den videre utviklingen av Forsvaret

 

Mars 28.03.08

Om Forsvarets investeringer

 

Mai 09.05.08

Om endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

 

Juni 06.06.08
Helse- og omsorgsdepartementet
1. St.prp.

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

 

Juni 06.06.08
2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov om legemidler m.v., lov om medisinsk utstyr og lov om apotek

 

Mars 09.05.08

Om lovendring i legemiddelloven som følge av innlemmelse av legemiddelpakken i EØS-avtalen

 

Mars

Om lov om endringer i kommunehelsetjenesteloven

 

April

Om lov om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

 

Om lov om endringer i pasientskadeloven m.m. (dekking av advokatutgifter og forlengt søksmålsfrist)

 

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) mv.

 

13.06.08

 

26.09.08

 

 

26.09.08

Justis- og politidepartementet

 

1. St.prp.
Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet i forbindelse med ekstraordinære utgifter for håndtering av skogbrannen i Froland

 

2. Ot.prp.

 

 

26.09.08

Om lov om endringer i forsikringsavtaleloven

 

Mars 14.03.08

Om lov om kriminalisering av sex-kjøp

 

Mars 18.04.08

Om lov om endring av straffeprosessloven

 

Mars 07.03.08

Om lov om endringer i SIS-loven

 

Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova)

 

Mars

 

Mars

 14.03.08

 

07.03.08

Om lov om endring i straffeprosessloven

 

Mars 14.03.08

Om lov om nordisk overlevering

 

April

Om lov om endringer i arveloven

 

April 27.06.08

Om lov om endringer i tomtefesteloven

 

April

Om lov om endringer i domstolloven

 

Om lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud land m.m.

 

Om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel, overtredelsesgebyr og innkreving av tvangsmulkt

 

Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffrebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger)

 

Om lov om endringar i aksjelova og allmennaksjelova

 

Juni

 

 

30.05.08

 

 

27.06.08

 

27.06.08

 

 

19.09.08

 

3. St.meld.

Om samfunnssikkerhet

 

April 09.05.08

Om kriminalomsorgen

 

Juni 26.09.08
Kommunal- og regionaldepartementet
1. St.prp.

Om kommuneøkonomien 2009

 

Mai 15.05.08
2. Ot.prp.

Om ny plan- og bygningslov

 

Mars 04.04.08

Om regler som skal bidra til økt åpenhet og rolleklarhet mv i kommuner og fylkeskommuner (etikk)

 

Juni

Om endringer i husleieloven

 

Juni 27.06.08
3. St.meld.

Om lokaldemokrati

 

Juni 20.06.08
Kultur- og kirkedepartementet
2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

 

Mars 15.05.08

Om endring av kulturminneloven § 23 Utførselsforbud

 

April 18.04.08

Om lov om endringer i pengespillovgivningen

 

April 19.09.08

Om lov om endringer i lotterilovgivningen

 

April
3. St.meld.

Om dataspill

 

Februar 07.03.08

Staten og Den norske kirke

 

Mars 11.04.08

Om språk

 

April 27.06.08

Om rytmisk musikk

 

April

Om bibliotek

 

Juni

Om digitalisering

 

Juni

Bak kulissene

 

20.06.08
Kunnskapsdepartementet
2. Ot.prp.

Om lov om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

 

Mars 14.03.08

Om lov om endringer i opplæringslova

 

April 04.04.08

Om lov om endring i opplæringslova

 

April

Om lov om endringer i barnehageloven

 

April 04.04.08

Om lov om endring av barnehageloven

 

2. Ot.prp.
Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

 

April

09.05.08

 

26.09.08

3. St.meld.

Om universitetsmuseene

 

Mars 14.03.08

Om språkopplæring

 

April 23.05.08

Om rekruttering og forskerutdanning

 

April

Om kvalitet i grunnopplæringen

 

Juni 13.06.08
Landbruks- og matdepartementet
1. St.prp

Om reindriftsavtalen

 

April 23.05.08

Om jordbruksoppgjøret 2008

 

Juni 06.06.08

Om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

 

13.06.08
Miljøverndepartementet
2. Ot.prp.

Om ny plan- og bygningslov (plandelen)

 

Februar 15.02.08
Nærings- og handelsdepartementet
1. St.prp.

Eierskapssaker vedrørende Eksportfinans ASA mv.

 

2. Ot.prp.


23.05.08

 

Om lov om endringer i sjømannslov og lov om folketrygd

 

April 27.06.08

Om endringer i sjølovens bestemmelser om meldeplikt om sjøulykker, EØS-eiers tilknytning til Norge og om båtførerregister

 

April 09.05.08
3. St.meld.

Om ny ILO-konvensjon om arbeids- og levevilkår i fiskerisektoren 2007 (nr. 188) med tilhørende rekommandasjon nr. 199

 

juni 13.06.08
Olje- og energidepartementet
2. Ot.prp.

Om offentlig eierskap/hjemfall

 

April 23.05.08
Samferdselsdepartementet
1. St.prp.

Om utviding av Haugalandspakken

 

Februar

Om Oslopakke 3, trinn 1

 

Mars 15.02.08

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

 

Om utbyggingog finansiering av T-forbindelsen - nytt vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Rogaland

 

Om utbygging og finansiering av fylkesveg 107 Jondalstunnelen i Hordaland

 

Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms

 

 

 


15.02.08

 


20.06.08

 

 

20.06.08

27.06.08

 

Utenriksdepartementet
1. St.prp.

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering (EFSA)

 

Februar

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XX Miljø (rammedirektiv for vann)

 

Februar 27.06.08

Om samtykke til godkjenning av tiltak 1 (2005) i vedlegg VI til Miljøprotokollen til Antarktistraktaten av 1.12.1959

 

Februar

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket

 

Februar

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket

 

Februar

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr.137/2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering (hygiene og kontroll)

 

Februar

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket

 

Mars

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) - kjemikaliebyrået

 

Mars 11.04.08

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg V Fri bevegelighet for arbeidstakere

 

Mars 29.02.08

Om samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nr.137/2007 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på områder utenfor de fire friheter (statistikk)

 

Mars

Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår 2006

 

April 27.06.08

Om samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon om kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005

 

Om samtyke til norsk innmelding i FNs turistorganisasjon, United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

 

Mai

 

 

18.04.08

Om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoll til FNs konvensjon om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten til sjøs (SUA-konvensjonen) av 14.10.2005

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) 2008-2013

 

Om samtykke til at Norge deltar i den 11. påfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-XI)

Mai

 

Mai

 

 

09.05.08

 

 

23.05.08

Om samtykke til ratifikasjon av protokoll av 14.10.2005 til Protokoll av 10. mars 1988 om ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste plattformer på kontinentalsokkelen

 

Mai

Om samtykke til ratifikasjon av endring av FNs konvensjon om beskyttelse av nukleært materiale og nukleære anlegg av 8. juli 2005

 

Mai

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme

 

Mai

Om samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Canada

 

Om samtykke til godkjenning av vedlegg VI av 14. juni 2005 om ansvar i krisesituasjonar der det er akutt fare for skade på miljøet, til Protokoll til Antarktistraktaten om miljøvern av 4. oktober 1991

 

Om samtykke til at Norge deltar i den 15. kapitalpåfylling i det internasjonale utviklingsfondet (IDA)

 

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF om utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass

 

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar

 

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 29/20078 av 14. mars 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/126/EF om førerkort

 

Om samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 185/2008 av 4. juli 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor

Om samtykke til godkjenning av eØS-komiteens beslutning nr. 95/2007 av 6. juli 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/68/EF om stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital

Om samtykke til inngåelse av samarbeidsavtale av 16. september 2008 mellom Norge og Europarådet om Det europeiske ressurssenteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap

 

Juni

23.05.08

30.05.08

 

 

 

20.06.08

 

 

22.08.08

 

 

22.08.08

 

 22.08.08

 

26.09.08

26.09.08

 

26.09.08

 

26.09.08


26.09.08

 

 

3. St.meld.

Om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2006, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

 

Mars 06.06.08

Om Noregs deltaking i den 62. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 61. generalforsamlinga i FN

 

April

Om samarbeidet i NATO i 2007

 

Mai 23.05.08

Om Norges deltakelse i Europarådet i 2007

 

Mai 23.05.08

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkehret og samarbeidet i Europa (OSSE) i 2007

 

Mai 23.05.08
Om nedrustning og ikke-spredning Juni 30.05.08