Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2015

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg vårsesjonen 2015 til Stortinget sortert etter departementene.

 

 

Arbeids- og   sosialdepartementet

Ventes   fremlagt for Stortinget

Gått   i statsråd

1.   Prop. S

 

 

Tilleggsløyvingar som følgje av   reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015

Mai

 

Pensjonar frå statskassa

Mai

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Om konkurranseklausuler

Mars

 

Lov om midlertidig løsning for   beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon

Mars

 

Endringer i folketrygdloven,   arbeidsmarkedsloven og skatteloven (stønader til enslig mor eller far og   tilleggsstønader til tiltaksdeltakere)

April

 

Endringer i lov om anke til   Trygderetten (Trygderettsloven)

April

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Årsmelding 2013 for   Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Juni

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og   inkluderingsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endring i lov 4. juli 2003 nr. 80   om

introduksjonsordning og norskopplæring   for

nyankomne innvandrere   (introduksjonsloven)

Mars

 

Endringer i lov 17. juli 1992 nr.   100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Mars

 

Lov om klageorgan for   forbrukersaker

April

 

Endring i lov 4. juli 2003 nr. 80   om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere   (introduksjonsloven)

Mai

 

Endringer i lov 10. juni 2005 nr.   51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Likestilling mellom kvinner og   menn

Juni

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Tilleggsbevilgninger og   omprioriteringer i statsbudsjettet 2015

Mai

 

 

 

 

3.   Prop. LS

 

 

Endringer i skatte-, avgifts- og   tollovgivningen

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Statsrekneskapen 2014

April

 

Finansmarknadsmeldinga 2014

April

 

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

April

 

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Mai

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Investeringar i Forsvaret

April

 

Regulativ for tillegg mv. til   utskrivne vernepliktige mannskap

Juni

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Lov om undersøkelser av ulykker   og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)

April

 

 

 

 

3.   Prop. LS

 

 

Forslag til ny ordning for militært   personell og endringer i lov om forsvarspersonell

April

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Forholdet mellom forsvarssektoren   og forsvarsindustrien

April

 

 

 

 

Helse- og   omsorgsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i alkoholloven

Februar

 

Endringer i pasient- og   brukerrettighetsloven

Mars

 

Endringer i helsepersonelloven

Mars

 

Endringer i pasient- og   brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven

Mai

 

Endringer i helsepersonelloven

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Folkehelse

April

 

Legemidler

Mai

 

 

 

 

Justis- og   beredskapsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i utlendingsloven.   Gjennomføre endringer i Eurodac-forordningen i norsk rett

Mars

 

Lov om nasjonalt ID-kort

Mars

 

Endringer i politiloven   (forsvarets bistand til politiet)

Mars

 

Endringer i oreigningslova

Mars

 

Endringer i straffeprosessloven

April

 

Lov om ikrafttredelse av   straffeloven 2005

April

 

Endringer i politiloven og   ekomloven – adgang til å benytte mobilregulerte mv. som politioperative   tiltak

April

 

Endringer i tomtefesteloven

Mai

 

Endringer i straffeprosessloven   og forskrift

Mai

 

 

 

 

3.   Prop. LS

 

 

Nærpolitireformen

Mars

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Norsk politikk for Bouvetøya

Juni

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Ny norsk klimaforpliktelse for   perioden etter 2020

Februar

 

Oppdatering av forvaltningsplanen   for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av   iskanten

Mars

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Kommuneproposisjonen 2016

Mai

 

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (lønnsregulering   for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2015 mv.)

Juni

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i valgloven

Mars

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Kommunereform – nye oppgaver til   kommunen

Mars

 

Datatilsynet og Personvernnemndas   årsmeldinger for 2014

Juni

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i lov 12. mai 1961 nr.   2 om opphavsrett til åndsverk mv. (tvisteløsninger, avtalelisens og gjennomføring   av EU-direktiv om hitteverk)

Februar

 

Endringer i lov 18. mai 1990 om   stadnamn

Mars

 

Oppheving av lov 29. juni 2007   nr. 87 om registrering av innsamlinger (innsamlingsregistreringsloven) og   endringer i lov 29. juni 2007 nr. 88 om register for frivillig virksomhet   (frivillighetsregisterloven)

April

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Digitalisering av lokalradioene

April

 

Film

Juni

 

NRK og kommersiell   allmennkringkasting

Juni

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i lov 3. juni 2005 nr.   37 om utdanningsstøtte

Februar

 

Endringer i privatskolelova

Mars

 

Endringer i opplæringslova og   privatskolelova

Mars

 

Endringer i lov om barnehager 17.   juni 2005 nr. 64

(dokumentasjon og vurdering og   tilsyn m.m.)

April

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Strukturen i universitets- og høyskolesektoren

April

 

 

 

 

Landbruks- og   matdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Reindriftsavtalen

Mars

 

Jordbruksoppgjøret

Mai

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Om konsesjonsloven mv.

Juni

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Landbruksbasert næringsutvikling

Juni

 

 

 

 

Nærings- og   fiskeridepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i deltakerloven

Mars

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Evaluering av forvaltningsregimet   for kongekrabbe

Mars

 

Vekst i laks- og ørretoppdrett

Mars

 

Fiskeriavtalene for 2015 og   fisket etter avtalene for 2013 og 2014

Mars

 

 

 

 

Olje- og   energidepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Utbygging av første byggetrinn av   Johan Sverdrup-funnet

April

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Bypakke Grenland i Telemark

Mars

 

E16 Bagn – Bjørgo i Oppland

Mai

 

Rv 23 Dagslett – Linnes i   Buskerud

Juni

 

E6 Helgeland sør, inkl. Brattås –   Lien i Nordland

Juni

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endring i lov 18. juni 1965 nr. 4   Vegtrafikklov

April

 

Ny postlov

April

 

Endring i lov 21. juni 2002 nr.   45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy

Juni

 

Lov om intelligente   transportsystemer

Juni

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Reformer på vegområdet

April

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Samtykke til deltakelse i EØS-komiteens   beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Progress-aksen i forordning (EU)   nr. 1296/2013

Februar

 

Samtykke til deltakelse i EØS-komiteens   beslutning om forordning (EU) nr. 377/2014 om EUs jordobservasjonsprogram   Copernicus

Februar

 

Samtykke til ratifikasjon av   Minamata-konvensjonen om kvikksølv av 10. oktober 2013.

April

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens   beslutning nr. 256/2014 om innlemmelse av direktiv 2010/63/EU om vern av dyr   som brukes til vitenskapelige formål

April

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens   beslutning nr. 283/2014 om innlemmelse av forordning (EU) nr. 248/2014 om   unionsomfattende kredittoverføringer og direkte debiteringer

April

 

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens   beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om   regler for EDB-baserte reservasjonssystemer.

Mai

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens   beslutning om innlemmelse av forordning (EF) nr. 723/2009 om et juridisk   rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Mai

 

Samtykke til inngåelse av   konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder   og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av   9. desember 2014

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Norges interesser og politikk i   Antarktis

Juni

 

Noregs deltaking i den 69. ordinære   generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av   den 68. generalforsamlinga i FN

Juni