Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2016

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg vårsesjonen 2016 til Stortinget sortert etter departementene.

Arbeids- og   sosialdepartementet

Ventes   fremlagt for Stortinget

Gått   i statsråd

1.   Prop. S

 

 

Pensjonar frå statskassa

Mai

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven - utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til a-ordningen

Februar

 

Endringer i lov om AFP for   medlemmer av Statens pensjonskasse, lov om Statens pensjonskasse og enkelte   andre lover (samleproposisjon)

Mars

 

Endringer folketrygdloven   (arbeidsavklaringspenger)

Mars

 

Endringer i folketrygdloven(endret fastsetting av grunnlaget  for ytelser etter folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14)

Juni

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Videreutvikling av arbeids- og   velferdsforvaltningen

April

 

Årsmelding 2015 for   Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Juni

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og   inkluderingsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endring i lov 8. mars 2002 nr. 4   om barnetrygd (barnetrygdloven)

Februar

 

Lov om informasjonstilgang,   taushetsplikt mv. for utvalg som skal undersøke alvorlige barnevoldsaker

Mars

 

Endringer i lov 8. april 1981 nr.   7 om barn og foreldre (barnelova)

April

 

Lov om Forbrukerklageutvalget

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Om fosterhjemsomsorgen

Mars

 

Om familiepolitikken

April

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i departementsstruktur (JD og BLD)

Februar

 

Tilleggsbevilgninger og   omprioriteringer i statsbudsjettet 2016

Mai

 

 

 

 

3.   Prop. LS

 

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Statsrekneskapen 2015

April

 

Finansmarknadsmeldinga 2015

April

 

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

April

 

Revidert nasjonalbudsjett 2016

Mai

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Investeringar i Forsvaret

Mars

 

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

April

 

Endringar i statsbudsjettet for 2016 under Forsvarsdepartementet (endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

Juni

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Forslag til ny lov om verneplikt   og tjeneste i Forsvaret

April

 

Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)

Mai

 

 

 

 

3.   Prop. LS

 

 

Omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap

Mars

 

 

 

 

Helse- og   omsorgsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Juni

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Februar

 

Lov om endring av juridisk kjønn

Mars

 

Forslag til endringer i legemiddelloven § 6

Mars

 

Endringer i psykisk helsevernloven

Mars

 

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven m.m.

Mai

 

Endringer i tobakksskadeloven

Juni

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Prioritering i helsetjenesten

Juni

 

 

 

 

Justis- og   beredskapsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i forvaltningsloven

Februar

 

Endringer i utlendingsloven -   bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Februar

 

Endringer i straffeprosessloven

Mars

 

Endringer i konkursloven mv.

Mars

 

Endringer i politiloven § 19   (utnevning av visepolitimestere på åremål)

Mars

 

Endringer i politiloven § 29

April

 

Endringer i utlendingsloven (innstramminger II)

April

 

Endringer i straffeloven

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Svalbard

Mai

 

Om integreringspolitikken

Mai

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven

Mars

 

Lov om endringer i markaloven

April

 

Lov om endringer i motorferdselloven

April

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Friluftsliv – natur som kilde til   helse og livskvalitet

Mars

 

 

 

 

Kommunal- og  moderniseringsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Kommuneproposisjonen

Mai

 

Endringer i statsbudsjettet 2016   under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2016 mv.)

Juni

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i kommuneloven og   inndelingslova

Mars

 

Endringer i valgloven   (personvalgordningen ved stortingsvalg, innføring av elektronisk avkryssing i   manntallet på valgdagen mv)

Mars

 

Forenklinger mv. i plan- og   bygningsloven

Juni

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Regionreform – struktur, roller   og oppgaver for nye folkevalgte regioner

April

 

Digital agenda for Norge – IKT   for en enklere hverdag og økt produktivitet

April

 

Datatilsynets og   Personvernnemndas årsmeldinger for 2015

Juni

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i lov 7. juni 1996 nr.   31 om Den norske kirke (kirkeloven)

Mars

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i opplæringsloven (om friere skolevalg over fylkesgrensene, praksisbrevordning m.m.)

Mars

 

Endringer i universitets- og høyskoleloven

Mars

 

Endringer i fagskoleloven

April

 

Endringer i lov 17. juni 2005 nr.   64 om barnehager (spesialpedagogisk hjelp m.m.)

April

 

Endringer i lov 17. juni 2005 nr.   64 om barnehager (kortere ventetid på barnehageplass)

April

 

Endringer i   forskningsetikkloven/ny forskningsetikklov

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Om utenforskap og voksnes læring

Mars

 

Om barnehager

Mars

 

 

 

 

Landbruks- og   matdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Lov i henhold til konvensjon   mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014

Mars

 

Reindriftsavtalen 2016/2017

April

 

Jordbruksavtalen 2016/2017

Mai

 

Endring av reindriftsloven (§60)

Juni

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Skog- og trenæringen

Juni

 

 

 

 

Nærings- og   fiskeridepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Store Norske Spitsbergen   Kulkompani AS – driftshvile i Svea og Lunckefjell

Februar

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endring av lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte (støtteloven)

Februar

 

Endring i lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge

Februar

 

Endring i lov om ferie for fiskere

Mars

 

Lov om opphevelse av lov 22. mars 1946 nr. 4 om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Mars

 

Endringer i aksjeloven,   almennaksjeloven og selskapsloven (kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv.)

April

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015

Mars

 

 

 

 

Olje- og   energidepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i energiloven

April

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Om energipolitikken

April

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i lov 4. juli 2003 nr.   83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

April

 

Endringer i veglova,   vegtrafikkloven og plan- og bygningsloven

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

Juni

 

 

 

 

Statsministerens kontor

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Anmodnings- og utredningsvedtak i   stortingssesjonen 2014-2015

Februar

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Samtykke til ratifikasjon av   Minamata-konvensjonen om kvikksølv av 10. oktober 2013.

Januar

 

Samtykke til ratifikasjon av   avtale om Guatemalas tilslutning til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og   Costa Rica og Panama

Januar

 

Samtykke til tiltredelse av annen  tilleggsprotokoll av 26. mars 1999 til Haagkonvensjonen av 14. mai 1954 om   vern av kulturarv i tilfelle av væpnet konflikt

Januar

 

Samtykke til EØS-komiteens   beslutning 213/2015 om innlemmelse av forordning (EU) nr. 536/2014 om   kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker og om oppheving av direktiv   2001/20/EF

Januar

 

Samtykke til 1) inngåelse av   avtale mellom Den europeiske union og Island og Norge om anvendelse av visse   bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS om en intensivering av det   grenseoverskridende samarbeidet, særlig ved bekjempelse av terrorisme og   grenseoverskridende kriminalitet, og rådsbeslutning 2008/616/JIS om gjennomføring   av beslutning 2008/615/JIS om en intensivering av det grenseoverskridende   samarbeidet, særlig ved bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende   kriminalitet, med vedlegg, av 26. oktober 2009, og 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av   alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012

Mars

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i   forbrukersaker

April

 

Samtykke til ratifikasjon av   avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014-2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014-2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske   fellesskap om handel med fisk

Mai

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

De valgfrie tilleggsprotokollene   til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK),   FNs konvensjon om barns rettigheter og FNs konvensjon om rettighetene til   mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Mai

 

Noregs deltaking i den 70. ordinære   generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Mai

 

«Eksport av forsvarsmateriell fra  Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid»

Juni