Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2018

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2018, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Pensjonar frå statskassa

Mai

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i arbeidsmiljøloven om fortrinnsretten for deltidsansatte og rettskraft for tvisteløsningsnemndas avgjørelser

April

 

Endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

April

 

Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

April

 

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv (EU) 2015/2302 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer)

Mars

 

Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)

April

 

Endringer i ekteskapsloven (ekteskapsalder for å gifte seg i Norge)

April

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringer i forbrukermerkeloven og samtykke til godkjenning av vedtak i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1941/2017 om EU-miljømerket

Mars

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for gjennomføring av endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, undertegnet i Paris 7. juni 2017

Februar

 

Samtykke til inngåelse av avtale med EU om administrativt samarbeid på merverdiavgiftsområdet

Februar

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 som følge av endret departementsstruktur

Mars

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

Mai

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Statsrekneskapen 2017

April

 

Finansmarkedsmeldingen 2018

April

 

Statens pensjonsfond 2018

April

 

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Mai

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Investeringer i forsvarssektoren

April

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Prop. S om endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear)

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Prop. L om endringer i tobakksskadeloven (tiltak mot ulovlig handel med tobakk)

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre

Juni

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i vergemålsloven mv. (taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger)

Januar

 

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysnnger mv.)

Mars

 

Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.)

Mars

 

Endringer i utlendingsloven (gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett)

Mars

 

Ny personopplysningslov

April

 

Endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap).

Juni

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om endringer i markaloven

Mars

 

Lov om endring i naturmangfoldloven om sjekkpunkter for kontroll av bruk av genetisk materiale fra utlandet

Mai

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Prop. S om Svalbard globale frøhvelv

Februar

 

Prop. S kommuneproposisjonen 2019

Mai

 

Prop. S (2017-2018) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.)

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Prop. L om endringer i valgloven (valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021, evaluering av stortingsvalget 2017 mv.)

Mars

 

Prop L om ny kommunelov

Mars

 

Prop. L om endring av lov om forandring av rikets inndelingsnavn (bispedømme- og fylkesloven)

April

 

Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet

Juni

 

Prop. L om endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Melding til Stortinget – Datatilsynet og Personvernnemndas årsmelding 2017

Juni

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn

April

 

Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Stortingsmelding om mediestøtten

Juni

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, folkehøyskoleloven, voksenopplæringsloven, universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og introduksjonsloven

Mars

 

Endringer i opplæringsloven og friskoleloven om tidlig innsats og arbeidsplassordningen

Mars

 

Endringer i folkehøyskoleloven

Mars

 

Endring i universitets- og høyskoleloven (eksamen og personvern mv.)

Mars

 

Ny lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Mars

 

Endringer i barnehageloven m.v. (innføring av norm for grunnbemanning, krav til norskspråklig kompetanse for styrer og pedagogisk leder m.m.)

Mars

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m

Mai

 

Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.

Mai

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Oppfølging av NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017.

Mars

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet

April

 

Fullskala CO₂-håndtering i Norge

Mai

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Rv 555 Sotrasambandet

Mars

 

E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum

April

 

E6 Ranheim - Åsen

April

 

E6 Helgeland nord, strekningen Krokstrand sentrum - Bolna

April

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i vegtrafikkloven (karantenetid ved fusk på førerprøven, rett til å behandle personopplysninger og om forholdet til folkeregisterloven)

Januar

 

Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering)

Juni

 

 

 

 

Statsministerens kontor

 

 

4. Meld. St.

 

 

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017

Februar

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2014/26/EU om opphavsrett og nærstående rettigheter

Mars

 

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt.

Mars

 

Samtykke til ratifisering av Tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk av 12. november 2012

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Nordisk samarbeid

April

 

Noregs deltaking i den 72. ordinære generalforsamling i Dei sameinte nasjonane (FN).

Mai

 

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Juni