Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2018

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2018, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

 

 

Pensjonar frå statskassa

Mai

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i arbeidsmiljøloven om fortrinnsretten for deltidsansatte og rettskraft for tvisteløsningsnemndas avgjørelser

April

 

Endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

April

 

Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

April

 

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv (EU) 2015/2302 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer)

Mars

 

Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)

April

 

Endringer i ekteskapsloven (ekteskapsalder for å gifte seg i Norge)

April

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringer i forbrukermerkeloven og samtykke til godkjenning av vedtak i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1941/2017 om EU-miljømerket

Mars

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for gjennomføring av endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, undertegnet i Paris 7. juni 2017

Februar

 

Samtykke til inngåelse av avtale med EU om administrativt samarbeid på merverdiavgiftsområdet

Februar

 

Endringer i statsbudsjettet 2018 som følge av endret departementsstruktur

Mars

 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

Mai

 

 

 

 

3. Prop. LS

 

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Statsrekneskapen 2017

April

 

Finansmarkedsmeldingen 2018

April

 

Statens pensjonsfond 2018

April

 

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Mai

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Investeringer i forsvarssektoren

April

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Prop. S om endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear)

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Prop. L om endringer i tobakksskadeloven (tiltak mot ulovlig handel med tobakk)

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre

Juni

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i vergemålsloven mv. (taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger)

Januar

 

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysnnger mv.)

Mars

 

Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.)

Mars

 

Endringer i utlendingsloven (gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett)

Mars

 

Ny personopplysningslov

April

 

Endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap).

Juni

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om endringer i markaloven

Mars

 

Lov om endring i naturmangfoldloven om sjekkpunkter for kontroll av bruk av genetisk materiale fra utlandet

Mai

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Prop. S om Svalbard globale frøhvelv

Februar

 

Prop. S kommuneproposisjonen 2019

Mai

 

Prop. S (2017-2018) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.)

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Prop. L om endringer i valgloven (valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021, evaluering av stortingsvalget 2017 mv.)

Mars

 

Prop L om ny kommunelov

Mars

 

Prop. L om endring av lov om forandring av rikets inndelingsnavn (bispedømme- og fylkesloven)

April

 

Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet

Juni

 

Prop. L om endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Melding til Stortinget – Datatilsynet og Personvernnemndas årsmelding 2017

Juni

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn

April

 

Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Stortingsmelding om mediestøtten

Juni

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, folkehøyskoleloven, voksenopplæringsloven, universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og introduksjonsloven

Mars

 

Endringer i opplæringsloven og friskoleloven om tidlig innsats og arbeidsplassordningen

Mars

 

Endringer i folkehøyskoleloven

Mars

 

Endring i universitets- og høyskoleloven (eksamen og personvern mv.)

Mars

 

Ny lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Mars

 

Endringer i barnehageloven m.v. (innføring av norm for grunnbemanning, krav til norskspråklig kompetanse for styrer og pedagogisk leder m.m.)

Mars

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m

Mai

 

Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.

Mai

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Oppfølging av NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017.

Mars

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet

April

 

Fullskala CO₂-håndtering i Norge

Mai

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Rv 555 Sotrasambandet

Mars

 

E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum

April

 

E6 Ranheim - Åsen

April

 

E6 Helgeland nord, strekningen Krokstrand sentrum - Bolna

April

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i vegtrafikkloven (karantenetid ved fusk på førerprøven, rett til å behandle personopplysninger og om forholdet til folkeregisterloven)

Januar

 

Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering)

Juni

 

 

 

 

Statsministerens kontor

 

 

4. Meld. St.

 

 

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017

Februar

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2014/26/EU om opphavsrett og nærstående rettigheter

Mars

 

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt.

Mars

 

Samtykke til ratifisering av Tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk av 12. november 2012

April

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Nordisk samarbeid

April

 

Noregs deltaking i den 72. ordinære generalforsamling i Dei sameinte nasjonane (FN).

Mai

 

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Juni