Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2021

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2021, sortert etter departementene.

Arbeids- og sosialdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Pensjoner av statskassen

April

2. Prop. L

 

Endringer i folketrygloven  (sykepenger og pleiepenger)

Februar

Endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven (fjerning av plikt til å fratre ved særaldersgrensen)

Mars

Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (adgangen til å ta opplæring i dagpengeperioden)

April

4. Meld. St

 

Årsmelding for 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer

Mai

Melding om utenforskap og inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv

Mai

Barne- og familiedepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Februar

Endringer i barneloven - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker

Mars

Endringer i markedsføringsloven (merking av retusjert reklame mv.)

April

Ny barnevernslov

April

Endringer i ekteskapsloven - Om innstramminger i adgangen til å anerkjenne ekteskap inngått etter utenlandsk rett (barneekteskap mv.)

April

Ny lov om Opplysningsvesenets fond

April

Finansdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Økonomiske tiltak i møte med pandemien

Januar

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021

Mai

3. Prop. LS

 

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

Ny lov om bærekraft/åpenhet

Juni

4. Meld. St

 

Perspektivmeldingen

Februar

Nordisk samarbeid

April

Statsrekneskapen 2020

April

Statens pensjonsfond 2021

April

Finansmarkedsmeldingen 2021

April

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Mai

Forsvarsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Investeringar i Forsvaret og andre saker

Mars

2. Prop. L

 

Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Februar

4. Meld. St

 

Nasjonal forsvarsindustriell strategi – om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien

Mars

Helse- og omsorgsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Juni

2. Prop. L

 

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (rusreformen)

Februar

Endringer i apotekloven og legemiddelloven

Mars

Endringer i lov om helsepersonell 2. juli 1999 nr. 64 mv. (bruk av helseopplysninger for samarbeid og læring)

Mars

Endringer i lov om vern mot smittsomme sykdommer 5. august 1994 nr. 55 (isolering og smittekarentene)

Mars

3. Prop. LS

 

Ny lov om legemidler til dyr mv.

Mars

Endringer i genteknologiloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. XX/202X av XX.XX.XXXX om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/1381 mv. 

April

4. Meld. St

 

Likeverdsreformen

April

Justis- og beredskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i utlendingsloven – alternativer til utvisning ved brudd på utlendingsloven

Februar

Endringer i utlendingsloven – regulering av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere i mottak

Februar

Endringer i Svalbardloven m.m (navneendring)

Februar

Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grense)

Mars

Endringer i forvaltningsloven

April

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

April

Endringer i utlendingsloven – oppholdstillatelse pga. subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Mai

Endring i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse)

Juni

Ny voldserstatningslov

September

Endringer i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd)

September

4. Meld. St

 

Stortingsmelding om kriminalomsorgen

Juni

Stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Juni

Klima- og miljødepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i forurensningsloven (hjemmel for avsavnsrenter)

Februar

Endringer i klimaloven (klimamål for 2050 og 2030)

April

Endringer i lov 15. juni 2001 nr. 70 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) (tungoljeforbud i Svalbards territorialfarvann mv.)

April

Endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) (avfallsdefinisjon)

April

Lov om endring i naturmangfoldloven

Juni

4. Meld. St

 

Stortingsmelding om ein heilskapleg nasjonal plan for marine verneområde

April

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Fastsettelse av samisk og kvensk navn på Kongeriket Norge

April

Kommuneproposisjonen 2022

Mai

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 mv.)

Juni

2. Prop. L

 

Endring av navn på fylkesmannen og fylkesmannsembetene (kjønnsnøytrale navn)

Januar

Midlertidig endring i valgloven som følge av covid-19

Februar

Endringer i inndelingsloven (tospråklig navn på Nordland fylke)

Februar

Om endringer i sameloven (konsultasjoner)

Februar

Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon mv.)

Februar

Om endringer i plan- og bygningsloven mv.

Mars

Endringer i IKS-loven (adgang til fjernmøter og elektronisk signatur)

April

Endring i statsansatteloven – registreringsordning

April

Forskriftshjemmel i plan- og bygningsloven for parsellinndeling på campingplasser

April

Om endring i ekomloven om leveringsplikt for bredbånd

Mai

4. Meld. St

 

Den digitale grunnmuren - elektronisk kommunikasjon

April

Datadreven økonomi og innovasjon

April

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Juni

Handlingsplan for oppfølging av bærekraftsmålene

Juni

Datatilsynets og Personvernnemdas årsrapporter for 2020

Juni

Kulturdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Ny pengespillov

Juni

3. Prop. LS

 

Om endringer i åndsverkloven og ratifikasjon/innlemmelse av Marrakech-traktaten/-direktivet om tilgang til åndsverk for blinde og synshemmede

April

4. Meld. St

 

Barne- og ungdomskulturmelding

April

Kunnskapsdepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Samordningsbestemmelser i tjenester overfor barn og unge

Mars

Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, yrkeskvalifikasjonsloven og fagskoleloven (samleproposisjon)

Mars

Endringer i opplæringsloven, friskoleloven og barnehageloven (samleproposisjon)

April

Endringer i statsborgerloven mv.

April

4. Meld. St

 

Styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler

Mars

Arbeidsrelevans i høyere utdanning

Mars

Videregående opplæring

Mars

 

 

Landbruks- og matdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Reindriftsavtalen 2021

April

Jordbruksoppgjøret 2021

Mai

2. Prop. L

 

Endringer i lov om dyrevelferd  LOV-2009-06-97 (Dyrevelferdsloven)

Mars

Endring av lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr

Mars

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

April

Nærings- og fiskeridepartementet

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

Februar

Opphevelse av lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)

Mars

Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteloven)

April

3. Prop. LS

 

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse)

April

4. Meld. St

 

Noregs fiskeriavtalar for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020

Mars

Olje- og energidepartementet

4. Meld. St

Ventes fremlagt for Stortinget

Om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Mai

Samferdselsdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Fv. 359 Kaste – Stoadalen

Februar

Fase 2 av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen

Februar

Stad skipstunnel

Mars

Tenk Tromsø

Mars

2. Prop. L

 

Endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (nytt regelverk for motorsport)

April

4. Meld. St

 

Nasjonal transportplan 2022–2033

Mars

Utenriksdepartementet

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Proposisjon om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)

Januar

Proposisjon om samtykke til endring av protokoll 10 til EØS-avtalen

Februar

Proposisjon om samtykke til endring i forurensningslovens avfallsdefinisjon

April

Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet

Juni

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA)

Juni

2. Prop. L

 

Lov om Norges kontinentalsokkel

Juni

4. Meld. St

 

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Juni