Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2022

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Støre til Stortinget vårsesjonen 2022, sortert etter departementene.

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

 

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Pensjonar av statskassa

April

2. Prop. L

 

Endringer i arbeidsmiljøloven (gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie)

Januar

Endringer i folketrygdloven mv. (oppfølging av Trygdekoordineringsutvalget)

Mars

Forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger mv.

April

4. Meld. St

 

Årsmelding 2021 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

April

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Mai

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2022

Mai

2. Prop. L

 

Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Mars

Ny lov om låneformidling

April

3. Prop. LS

 

Endringer i petroleumsskatten

April

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Mai

4. Meld. St

 

Finansmarkedsmeldingen 2022

April

Statens pensjonsfond 2022

April

Statsrekneskapen 2021

April

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Mai

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Investeringar i Forsvaret

April

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Tiltak for å styrke legemiddelberedskapen utenfor krise

Februar

Endringer i helsepersonelloven mv.

Februar

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv.

Februar

3. Prop. LS

 

Lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. x/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)  2019/6 om legemidler til dyr

Februar

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i utlendingsloven – etablering av en statlig tilsynsordning med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak

April

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i naturmangfoldlovens §60 for å opprette hjemmel til ny forskrift om nasjonale sjekkpunkter  (om kontroll med utnytting av genetisk materiale i Norge med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale)

April

3. Prop. LS

 

Endringer i forurensningsloven (betingelsene for avfallsfasens opphør) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv 2018/851 i EØS-avtalen

Mars

 

Kommunal- og distriktsdepartementet

 

 

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Kommuneproposisjonen 2023

Mai

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 mv.)

Juni

2. Prop. L

 

Endringer i husleieloven (Husleietvistutvalgets virkeområde) og rettshjelpsloven

Januar

Endringer i arveloven - digitalt skifte av dødsbo

Februar

Endringer i valgloven

April

3. Prop. LS

 

Deling av fylkeskommuner

Mai

4. Meld. St

 

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

April

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2021

Juni

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget

Endringer i lov om barnehager (barnehageloven) om ny regulering av private barnehager

April

Endringer i friskoleloven

April

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Reindriftsavtalen 2022

April

Jordbruksoppgjøret 2022

Mai

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

3. Prop. LS

Ventes fremlagt for Stortinget

Endring i SE-loven og SCE-loven og Stortingets samtykke til å innta forordning (EU) 2020/699 i EØS-avtalen

April

4. Meld. St

 

Noregs fiskeriavtalar for 2022 og fisket etter avtalane i 2020 og 2021

Mars

 

Olje- og energidepartementet

 

 

4. Meld. St

Ventes fremlagt for Stortinget

Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid

April

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

Ventes fremlagt for Stortinget

Revidert kostnadsramme for rv. 13 Ryfast

Februar

Kvinnheradspakken

Mars

 

Utenriksdepartementet

 

 

2. Prop. L

Ventes fremlagt for Stortinget 

Endring i Lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven)

April

4. Meld. St

 

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Juni