Forslag til politiregisterforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2011

Vår ref.:

 

Høringsbrev

Departementene
Arbeidsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forsvarets Overkommando
Kripos
Likestillingsombudet
Luftfartstilsynet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Politidirektoratet
Politihøgskolen
Politiets data- og materielltjeneste (PDMT)
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sametinget
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS- utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Økokrim
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger
Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Innvandrernes landsforening
Kommunenes Sentralforbund
Kontoret for fri rettshjelp
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges idrettsforbund
Norske Avisers Landsforening
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Senter for Menneskerettigheter
Næringslivets Hovedorganisasjon
OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets Fellesforbund
Redd Barna, Rettighetssenteret
Rettspolitisk forening
Røde kors
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)