Problemstilling når betalingsplikt for utskrivningsklar pasient inntrer

Det vises til e-post av 01.03.12 hvor det stilles spørsmål om når betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter inntrer.

Det følger av forskrift om kommunal medfinansiering og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 13 første ledd at "kommunen skal betale for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud". Av andre ledd fremgår det at betalingsplikten

"inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar og vilkårene i § 8 til § 10 er oppfylt, og kommunen har gitt beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Betalingsplikten inntrer også dersom kommunen ikke har svart på varselet etter § 10 om utskrivningsklar pasient".

Betalingsplikten inntrer følgelig samme dag som pasient er definert utskrivningsklar og kommunen har mottatt melding fra sykehuset, jf. forskriften § 10, og kommunen gir beskjed om at man ikke kan motta pasienten eller ikke svarer på varselet fra sykehuset.

Videre følger det av forskriften § 11 andre ledd

"dersom kommunen ikke kan ta imot pasienten, skal sykehuset varsles om når et kommunalt tilbud antas å være klart. Kommunen skal straks gi beskjed når et kommunalt tilbud er klart for pasienten". '

Det innebærer at selv om kommunen ikke kan ta imot pasienten samme dag, skal kommunen gi beskjed om når man antar at man er i stand til å ta imot pasienten. For eksempel kan det gis beskjed fra kommunen at man antar at pasienten kan tas imot dagen etter eller om tre dager. Betalingsplikten vil da inntre fra dagen varselet fra sykehuset ble gitt, frem til den dagen kommunen uttrykkelig gir beskjed om at et tilbud er klart for pasienten i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dersom denne beskjeden kommer tre dager etter at pasienten ble definert utskrivningsklar og varslet fra sykehuset ble sendt, vil kommunen måtte betale sykehuset kr. 12 000, jf. forskriften § 13 siste ledd.

I de tilfeller hvor pasienten blir liggende en eller flere dager på sykehuset etter at kommunen har gitt uttrykkelig beskjed om at man kan ta imot pasienten, inntrer i utgangspunktet ikke betalingsplikten for disse døgnene. Det er sykehuset som er ansvarlig for overføring av pasienten fra sykehus til kommunen, jf. forskriften § 12 første ledd.

Med vennlig hilsen

 

Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør


Atle Gøhtesen
seniorrådgiver