Prop. 1 S (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011
Utgiftskapitler: 500–587, 2412 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2249 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010–2011) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011 Grønt hefte

Følg proposisjonen på Stortinget