Prop. 1 S (2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013
Utgiftskapitler: 500–587, 2412 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2275 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012–2013) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2013 (Grønt Hefte)

Følg proposisjonen på Stortinget