Prop. 1 S Tillegg 1 (2009-2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet - bortfall av foreslått bestillingsfullmakt)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet har Regjeringa redegjort for tiltak innenfor slepebåtkapasiteten langs kysten. Det fremholdes her at Kystverkets budsjett for 2010 foreslås økt med 127 mill. kroner til 232 mill. kroner for å dekke slepebåtberedskapen i Nord-Norge og på Sørlandet. Dette vil medføre at slepeberedskapen i Nord-Norge vil bli styrket til tre helårs slepefartøy, mens det etableres en beredskapsavtale om ett døgnbemannet fartøy på Sørlandet. Det er videre foreslått en bestillingsfullmakt på 45 mill. kroner på kap. 1062 post 01 for å kunne inngå en fireårig kontrakt for slepebåtberedskap på Sørlandet i 2010, jf. forslag til romertallsvedtak IV i Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet.

Regjeringa viser i Prop. 1 S (2009-2010) videre til at det er ønskelig å få på plass en beredskap med ett døgnbemannet slepefartøy på Sørlandet så raskt som mulig, og at Regjeringa vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte når dette er avklart.

I tråd med dette har Kystverket gjennomført en anbudsrunde for etablering av en beredskapsavtale for tilgjengelig slepebåtkapasitet på Sørlandet, med forbehold om Stortingets samtykke. Anbudsrunden viste at kostnaden for en beredskapsavtale med en fireårig rammeavtale vil bli om lag 15 mill. kroner per år. Den valgte tilbyder har gitt signaler om at slepebåtberedskapen på Sørlandet om ønskelig kan etableres høsten 2009.

På denne bakgrunn har Regjeringa i Prop. 28 S (2009-2010) vist til at det er ønskelig at slepeberedskap på Sørlandet kan etableres fra 1. november 2009. For å kunne igangsette slepeberedskapen på Sørlandet allerede høsten 2009, er det i Prop. 28 S (2009-2010) fremmet forslag om tilleggsbevilgning på 2,5 mill. kroner på kap. 1062 post 01 for å dekke anslåtte kostnader for slepeberedskap på Sørlandet for november og desember 2009. Det er videre fremmet forslag til romertallsvedtak hvor det bes om Stortingets samtykke til at Fiskeri- og kystdepartementet i 2009 kan forplikte staten innenfor en kostnadsramme på 60 mill. kroner for å inngå en fireårig kontrakt om slepeberedskap på Sørlandet. Dette medfører at det ikke vil være behov for den foreslåtte bestillingsfullmakten på 45 mill. kroner som er fremmet i 2010-budsjettet.

På denne bakgrunn fremmes det forslag om at romertallsvedtak IV i Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet justeres slik at bestillingsfullmakten på 45 mill. kroner knyttet til kap. 1062 post 01 bortfaller, jf. justert forslag til romertallsvedtak.