Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Endringer i statsbudsjettet for 2010

1.1 Innledning

I denne proposisjonen fremmes tilleggsforslag til Prop. 1 S (2009-2010) Statsbudsjettet 2010. Proposisjonen omfatter forslag til endringer i forbindelse med justeringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2010. I tillegg oppsummeres forslag om bevilgningsendringer som er fremmet i tilleggsnummer til Prop. 1 S (2009-2010) tidligere i høst, og forslag til endring i bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Forslaget innebærer at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5800 Statens pensjonsfond - Utland, er uendret fra Gul bok 2010. Det er ikke fremmet forslag om endringer i lånetransaksjoner. Brutto finansieringsbehovet, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5999 Stats­lånemidler, er således uendret fra Gul bok 2010.

1.2 Endringer i departementsstrukturen - budsjettmessig oppfølging

I forbindelse med endringene i Regjeringens sammensetning 20. oktober 2009 ble det varslet at det tas sikte på å gjennomføre følgende endringer i departementsstrukturen:

  • Ansvaret for innvandringssaker overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Justis- og politidepartementet. Dette omfatter ikke ansvaret for arbeidsinnvandring, som i dag ligger i Arbeidsmarkedsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  • Det opprettes et nytt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement. Det nye departementet vil bestå av det nåværende Fornyings- og administrasjonsdepartement med unntak av ansvaret for offentlige tjenestepensjonsordninger, som vil bli overført til det nye Arbeidsdepartementet, og Kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet, samt Same- og minoritetspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  • Det opprettes et nytt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement. Det nye departementet vil bestå av det nåværende Barne- og likestillingsdepartementet og integreringssaker, som overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  • Det opprettes et nytt Arbeidsdepartement. Det nye departementet vil bestå av dagens Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av innvandringssaker, som overføres til Justis- og politidepartementet, integreringssaker, som overføres til det nye Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og same- og minoritetspolitiske saker, som overføres til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. I tillegg overføres ansvaret for offentlige tjenestepensjoner fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye Arbeidsdepartementet. Dette omfatter ansvaret for all lovgivning som regulerer offentlige tjenestepensjoner, lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn, samt etatsstyringsansvaret for Statens Pensjonskasse.

  • Det opprettes et nytt Kulturdepartement. Det nye departementet vil bestå av det nåværende Kultur- og kirkedepartementet med unntak av kirkesaker, som overføres til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

I tråd med overføringene av ansvarsområder omfordeles enkelte bevilgningsforslag fra Gul bok 2010. Forslagene til endringer i bevilgningsforslagene i Gul bok 2010 er budsjettnøytral. Nedenfor omtales forslag til endringer der deler av bevilgninger er berørt. Det gjelder i hovedsak driftsutgifter og overføringer til Norges forskningsråd. I tabell 1 og tabell 2 vises endringer hvor hele bevilgninger foreslås flyttet mellom departementene uten at beløp endres.

Kulturdepartementet

Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser ved at ansvaret for kirkesaker overføres fra Kultur- og kirkedepartementet til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Kulturdepartementet hvor det er foretatt en deling av bevilgninger. Øvrige berørte kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet fra Kultur- og kirkedepartementet til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, jf. tabell 1.1 og tabell 1.2 nedenfor.

Kap. 300 Kulturdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 13,88 mill. kroner, jf. kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 01 Driftsutgifter. Utgiftene skal fortsatt være en del av beregningsgrunnlaget for Kulturløftet.

Justis- og politidepartementet

Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser ved at ansvaret for innvandringssaker overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Justis- og politidepartementet.

Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Justis- og politidepartementet hvor det er foretatt en deling av bevilgninger. Øvrige berørte kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, jf. tabell 1.1 og tabell 1.2 nedenfor.

Kap. 400 Justisdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 48,101 mill. kroner, jf. kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter og kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Post 50 Norges forskningsråd

Det foreslås en bevilgning på 4,5 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd.

Arbeidsdepartementet

Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser. Ansvaret for innvandringssaker, utenom arbeidsinnvandring, overføres til Justis- og politidepartementet. Ansvaret for offentlige tjenestepensjoner samt etatsstyringsansvaret for Statens Pensjonskasse overføres fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye Arbeidsdepartementet. Ansvaret for integreringssaker overføres til det nye Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement, og ansvaret for same- og minoritetspolitiske saker overføres til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement.

Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Arbeidsdepartementet hvor bevilgningene er fordelt mellom de berørte departementer. Øvrige kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet til de nye ansvarlige departementene, jf. tabell 1.1 og tabell 1.2 nedenfor.

Kap. 600 Arbeidsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Som følge av endringene i departementsstrukturen reduseres kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter med 81,978 mill. kroner, jf. kap. 800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, post 01 Driftsutgifter, kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 01 Driftsutgifter og kap. 400 Justisdepartementet, post 01 Driftsutgifter. I tillegg økes kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter med 5,279 mill. kroner, jf. kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 01 Driftsutgifter.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter redusert med 76,699 mill. kroner.

Kap. 601 Utredningsvirksomhet, forsk­ning m.m.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Som følge av endringene i departementsstrukturen reduseres kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter med 21,48 mill. kroner, jf. kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 400 Justisdepartementet, post 01 Driftsutgifter. I tillegg økes kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter med 1,925 mill. kroner, jf. kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter redusert med 19,555 mill. kroner.

Post 50 Norges forskningsråd

Som følge av endringene i departementsstrukturen reduseres kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd med 14,879 mill. kroner, jf. kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 50 Norges forskningsråd, kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 22 Forskning og kap. 400 Justisdepartementet, post 50 Norges forskningsråd.

Bevilgningen under kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd foreslås redusert med 14,879 mill. kroner.

Post 70 Tilskudd

Som følge av endringene i departementsstrukturen reduseres kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 70 Tilskudd med 1,98 mill. kroner, jf. kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 73 Tilskudd og kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Bevilgningen under kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 70 Tilskudd foreslås redusert med 1,98 mill. kroner.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser ved at ansvaret for integreringssaker overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til det nye Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement.

Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hvor det er foretatt en deling av bevilgninger. Øvrige berørte kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, jf. tabell 1.1 og tabell 1.2 nedenfor.

Kap. 800 Barne-, likestillings- og inklu­deringsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med 24,448 mill. kroner, jf. kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter.

Kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

Det foreslås bevilget 13,467 mill. kroner som motsvares av reduserte utgifter under kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter. I tillegg flyttes i sin helhet forslaget på 19,6 mill. kroner under kap. 651, post 21 til denne bevilgningen. Utvikling av migrasjons- og innvandrerrelatert statistikk skal skje i samråd med Justisdepartementet og Arbeidsdepartementet.

Samlet foreslås det bevilget 33,067 mill. kroner på kap. 821, post 21.

Post 50 Norges forskningsråd

Det foreslås bevilget 6 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd.

Post 73 Tilskudd

Det foreslås bevilget 1,48 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 70 Tilskudd.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser. Ansvaret for same- og minoritetspolitiske saker overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og ansvaret for kirkesaker overføres fra Kultur- og kirkedepartementet til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Videre overføres ansvaret for offentlige tjenestepensjoner og etatsstyringen av Statens Pensjonskasse fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye Arbeidsdepartementet.

Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet hvor det er foretatt en deling av bevilgninger. Øvrige berørte kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet mellom de berørte departementer, jf. tabell 1.1 og tabell 1.2 neden­for.

Kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen foreslås økt med til sammen 22,08 mill. kroner. Økningen motsvares av en reduksjon under kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter med 8,2 mill. kroner og en reduksjon under kap. 300 Kulturdepartementet, post 01 Driftsutgifter med 13,88 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen foreslås økt med 2,538 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter og post 70 Tilskudd.

Post 22 Forskning

Bevilgningen foreslås økt med 4,379 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd.

Forslag til endringer som innebærer flytting av ­bevilgninger

I tabell 1.1 og tabell 1.2 nedenfor vises bevilgninger som foreslås flyttet mellom departementer som følge av endringene i departementsstrukturen. I tabellene er bevilgningene kun ført opp under det departementet som har forvaltningsansvaret for bevilgningen fra 1. januar 2010. Det innebærer at de motsvarende forslagene til reduksjon av utgiftene og inntektene ikke framkommer i tabell 1.1 og tabell 1.2.

Tabell 1.1 Utgiftsbevilgninger som foreslås flyttet (1000 kroner)

Fra kap. Til kap. Post Formål Beløp
Utgifter
Justis- og politidepartementet
690 490 Utlendingsdirektoratet
1 Driftsutgifter 725 815
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak 2 756 867
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 89 813
23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon 6 784
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effekt-programmet 100 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger 235 220
70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak 591 100
72 Retur og tilbakevending for flyktninger 50 104
73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak 6 140
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet 12 800
691 491 Utlendingsnemnda
1 Driftsutgifter 229 592
21 Spesielle driftsutgifter 16 512
Sum endringer 4 820 747
Arbeidsdepartementet
1541 611 Pensjoner av statskassen
1 Driftsutgifter 21 600
1542 612 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1 Driftsutgifter 8 048 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse 90 000
1543 613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1 Driftsutgifter 754 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse 8 000
1544 614 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1 Driftsutgifter 31 000
70 Tap/avskrivninger 2 000
90 Utlån 6 000 000
1546 615 Yrkesskadeforsikring
1 Driftsutgifter 92 000
1547 616 Gruppelivsforsikring
1 Driftsutgifter 131 000
Sum endringer 15 177 600
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
650 820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1 Driftsutgifter 170 949
651 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling 19 600
60 Integreringstilskudd 4 226 450
62 Kommunale innvandrertiltak 86 193
70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging 3 560
71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig ­virksomhet 47 188
72 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. 2 152
653 822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne ­innvandrere
21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunns­kunnskap 16 180
22 Norskprøver for voksne innvandrere 14 450
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 1 679 686
652 823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndig­hetene
1 Driftsutgifter 6 060
Sum endringer 6 272 468
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
680 1533 Sametinget
50 Sametinget 215 136
54 Avkastning av Samefolkets fond 4 650
681 1534 Tilskudd til samiske formål
72 Samisk språk, informasjon mv. 10 845
74 Dokumentasjon, formidling mv. 1 400
682 1535 Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter
1 Driftsutgifter 3 049
684 1536 Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
1 Driftsutgifter 3 435
670 1540 Nasjonale minoriteter
60 Tiltak for rom 5 470
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 5 665
71 Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond 3 700
340 1590 Kirkelig administrasjon
1 Driftsutgifter 159 476
21 Spesielle driftsutgifter 26 786
71 Tilskudd til kirkelige formål 195 835
72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene 10 000
73 Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke 3 000
74 Tilskudd til Oslo domkirke 1 000
75 Trosopplæring 170 000
76 Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i kirken 4 000
79 Til disposisjon 500
341 1591 Presteskapet
1 Driftsutgifter 822 246
21 Spesielle driftsutgifter 5 832
342 1592 Nidaros domkirke m.m.
1 Driftsutgifter 51 133
Sum endringer 1 703 158

Tabell 1.2 Inntektsbevilgninger som foreslås flyttet (1000 kroner)

Fra kap. Til kap. Post Formål Beløp
Inntekter
3600 3400 Justisdepartementet
2 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 1 000
3690 3490 Utlendingsdirektoratet
1 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter 50 104
2 Gebyrer for nødvisum 134
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter 12 500
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter 1 942 374
6 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter 6 140
4544 3614 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1 Gebyrinntekter, lån 18 000
90 Tilbakebetaling av lån 3 500 000
4546 3615 Yrkesskadeforsikring
1 Premieinntekter 136 000
4547 3616 Gruppelivsforsikring
1 Premieinntekter 98 000
3651 3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter 74 000
3653 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter 175 731
3680 4533 Sametinget
51 Avkastning av Samefolkets fond 4 650
3670 4540 Nasjonale minoriteter
71 Avkastning av Romanifolkets fond 3 700
3340 4590 Kirkelig administrasjon
2 Ymse inntekter 11 082
3 Inntekter ved oppdrag 26 786
3341 4591 Presteskapet
2 Ymse inntekter 13 551
3 Inntekter ved oppdrag 5 832
3342 4592 Nidaros domkirke m.m.
2 Ymse inntekter 15 661
3 Leieinntekter m.m. 2 366
Sum endringer 3 097 611

1.3 Saldering av budsjettforslaget

Regjeringen fremmer i alt tre tillegg til Prop. 1 S (2009-2010). Til sammen bidrar disse forslagene til bevilgningsendringer til å øke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2010 med 12,109 mill. kroner, når det ses bort fra endringer i bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Utenom bevilgningsendringer i denne proposisjonen, er det foreslått økte utgifter under Kunnskapsdepartementets budsjett med 12,109 mill. kroner til Høgskolen i Nesna, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 (2009-2010). I tillegg har Fiskeri- og kystdepartementet fremmet tillegg til Prop. 1 S (2009-2010) som ikke endrer anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2010. Det foreslås at bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter reduseres slik at det oljekorrigerte underskuddet i 2010, og dermed overføringen fra Statens pensjonsfond - Utland på kap. 5800, holdes uendret fra Gul bok 2010, jf. omtale nedenfor.

Det er ikke fremmet forslag om endringer i lånetransaksjoner. Brutto finansieringsbehovet, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5999 Statslånemidler, er således uendret fra Gul bok 2010.

Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 01 Driftsutgifter

I Gul bok 2010 er det foreslått bevilget 11 543,864 mill. kroner under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Det foreslås at bevilgningen reduseres med 12,109 mill. kroner, til 11 531,755 mill. kroner.