Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 30 L (2009-2010)

Endringer i utlendingsloven

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger fram forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

I Ot.prp. nr. 72 (2007-2008) Om lov om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.) ble det fremmet forslag om nytt kapittel 13 i utlendingsloven med særskilte regler for utlendinger omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen. Forslaget til kapittel 13 i ny utlendingslov er vedtatt ved endringslov 9. januar 2009 nr. 1 1. Innlemmelsen av nytt kapittel 13 innebærer iverksetting av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium (heretter kalt «direktivet»). Når det i denne proposisjonen er behov for å skille mellom gjeldende og ny utlendingslov eller bruke en kortform, vil de bli kalt 1988-loven og 2008-loven.

I proposisjonen foreslås det i hovedsak lovtekniske justeringer og endringer, men også enkelte materielle endringer og presiseringer. Forslagene berører både bestemmelser i det alminnelige regelverket og i særreglene for EØS-borgere. Endringene gjelder:

 • Justering i § 15 annet ledd tredje punktum. Det tas inn en henvisning til § 121 slik at man ved grensekontroll også skal påse at det ikke foreligger bortvisningsgrunn av EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

 • Nytt tredje punktum i § 73 fjerde ledd. Det tas innen ny setning som gjør unntak fra det absolutte vernet mot utvisning når EØS-borgeren utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

 • Justering i § 81 første ledd første punktum slik at bestemmelsen også omfatter tilbakekall av oppholdsdokumenter utstedt etter særreglene for EØS-borgere.

 • Justering i § 82 første punktum slik at bestemmelsen om veiledningsplikt også omfatter EØS-borgere.

 • Justering i § 84 annet ledd første punktum gjør at offentlige myndigheter etter anmodning skal gi utlendingsmyndighetene opplysninger om referansepersonen i en sak om oppholdsrett etter kapittel 13 har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven det siste året før opplysningene avgis.

 • Justering i § 90 første ledd gjør at vedtak om bortvisning eller utvisning kan iverksettes straks også for utlendinger som ikke har oppholdsrett etter kapittel 13.

 • Justering i § 92 første ledd første punktum gir rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i saker om tilbakekall av oppholdsdokumenter for EØS-borgere.

 • Endringer i § 108 første ledd bokstav a og sjette ledd retter opp en feil henvisning og ilegger borgere som omfattes av lovens kapittel 13 straffansvar for overtredelser av enkelte av dette kapitlets bestemmelser.

 • Det er foretatt en rettelse i overskriften til kapittel 13, slik at Det europeiske Frihandelsforbund nå er riktig skrevet.

 • Endringer i § 120 om tilbakekall av oppholdsdokumenter mv. En tilføyelse i overskriften til § 120 vil mer presist angi hva som reguleres og gir videre/utvidet adgang til å tilbakekalle oppholdsdokumenter. Bestemmelsen vil også hjemle en rett til å nekte å utstede oppholdskort der hvor det er sannsynlig at et ekteskap er inngått med hovedformål om å skaffe søkeren lovlig opphold i landet.

 • Det er foretatt en del tilføyelser og rettinger i § 121 om bortvisning. Endringene er i det vesentligste en videreføring av gjeldende rett og praksis. En tilføyelse i bestemmelsens tredje ledd regulerer hvilken myndighet som forbereder saker som skal avgjøres av Utlendingsdirektoratet.

 • Overskriften til § 122 er rettet slik at ordlyden i overskriften samsvarer med ordlyden i den danske utgaven av direktivet.

 • En tilføyelse i § 124 om innreiseforbud sier hvilken myndighet som forbereder saker som skal avgjøres av Utlendingsdirektoratet.

Fotnoter

1.

Se også Innst. O. nr. 33 (2008-2009) og Besl. O. nr. 46 (2008-2009).

Til toppen
Til dokumentets forside