Prop. 82 L (2012–2013)

Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Miljøverndepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven), som innebærer at det generelle forbudet mot bruk av vannscooter fastsatt i småbåtloven § 40 tredje ledd oppheves. Samtidig foreslås det at departementet gis adgang til å fastsette forskrift om nærmere regler for bruk av vannscooter.