Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 100 L (2018–2019)

Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslagene

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 21. november 2016 på høring forslag til endringer i blant annet straffeloven, straffeprosessloven og politiloven. Forslagene var begrunnet i folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger om bekjempelse av terror.

FNs sikkerhetsråds resolusjon 2178 (2014) medfører plikt til å kriminalisere blant annet utenlandsreiser med terrorformål og finansiering av slike reiser. Tilsvarende forpliktelser følger av Rigaprotokollen, som Europarådet vedtok i 2015.

Beijingkonvensjonen og Beijingprotokollen fra 2010 gjelder terrorrelaterte handlinger mot luftfarten, og bygger på to av FNs terrorkonvensjoner som Norge allerede er tilsluttet. Norsk rett oppfyller i hovedsak de aktuelle forpliktelsene, men i høringsnotatet ble det lagt frem forslag til enkelte endringer i blant annet straffeloven som vil tydeliggjøre og sikre at forpliktelsene er oppfylt fullt ut.

Departementet foreslo dessuten flere endringer knyttet til båndleggingsreglene, som i dag gjennomfører FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 (2001). I høringsnotatet ble det blant annet foreslått at båndlegging ikke skal være et straffeprosessuelt tvangsmiddel, men benyttes utenfor etterforskning med hjemmel i politiloven. Forslagene hadde i hovedsak bakgrunn i en evalueringsrapport om Norge som ble avgitt i 2014 av Financial Action Task Force (FATF).

Høringsnotatet ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Domstoladministrasjonen

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • Generaladvokaten

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)

 • Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Finanstilsynet

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Norges Bank

 • Regjeringsadvokaten

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for Forsvaret

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Advokatforeningen

 • Amnesty International Norge

 • Den norske Dommerforeningen

 • Den norske Helsingforskomité

 • Den norske Revisorforening

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Juristforbund

 • Norges Offisersforbund

 • Norges politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk forening for kriminalreform – KROM

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Politiets fellesforbund

 • Politijuristene

 • Rettspolitisk forening

 • Verdipapirfondenes Forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets høgskole

 • Handelshøyskolen BI

 • Institutt for Forsvarsstudier

 • Institutt for fredsforskning

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

 • Norges Handelshøyskole

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt

 • Politihøgskolen

Høringen hadde frist 20. februar 2017. Følgende høringsinstanser hadde realitetsmerknader:

 • Domstoladministrasjonen

 • Riksadvokaten

 • Det nasjonale statsadvokatembetet

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Finanstilsynet

 • Advokatforeningen

 • Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess

 • Finans Norge

Følgende høringsinstanser hadde ingen merknader:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Finanstilsynet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norges bank

Endringene i inkassoloven, som er nærmere beskrevet i punkt 6, var ikke en del av ovennevnte høring. Endringene i inkassoloven skal tilpasse inkassolovens regler til yrkeskvalifikasjonsloven. Yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjennomfører direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) og direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Yrkeskvalifikasjonsloven med forskrift regulerer godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på tvers av ulike sektorer, herunder på inkassoområdet, og nødvendiggjør enkelte justeringer i bestemmelsene om yrkeskvalifikasjoner i inkassoloven. Yrkeskvalifikasjonsloven og forskriften har vært på høring, og endringene som foreslås i inkassoloven er kun konsekvensendringer av de nye reglene. Det har derfor ikke vært ansett nødvendig å sende forslaget om endring av inkassoloven på høring.

Til toppen
Til dokumentets forside