Prop. 103 L (2021–2022)

Midlertidige endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å forlenge virketiden for den midlertidige bestemmelsen i smittevernloven § 4-3 a som gir hjemmel for å gi forskrifter om isolering og smittekarantene for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2. Departementet foreslår også forlengelse av de midlertidige bestemmelsene i helseberedskapsloven § 5-2 andre ledd og § 6-2 tredje ledd som gir hjemmel for forskrifter om tiltak som kan ivareta tilgangen til medisinsk utsyr og personlig verneutstyr.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget