Prop. 112 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten mv.)

Departementet foreslår endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven. Endringene skal gjøre det lettere å samarbeide og lære i helse- og omsorgstjenesten. På denne måten kan helsehjelpen få enda bedre kvalitet og pasientsikkerheten styrkes. Forslaget åpner for at helseopplysninger kan brukes for utvikling og bruk av klinisk beslutningsverktøy i helse- og omsorgstjenesten, etter dispensasjon fra departementet, og det inkluderer en ny hjemmel i pasientjournalloven § 9 a for etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter på tvers av virksomheter.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget