Proposisjoner til Stortinget

Prop. 114 S (2018–2019)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget