Prop. 115 L (2014-2015)

Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdlovens regler om stønader til enslig mor eller far. Det ene formålet med endringsforslagene er å forenkle regelverket og gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelige for brukerne. Det andre formålet med endringene er å stimulere stønadsmottakerne til å gå over i arbeid. Forslagene gjelder adgangen til å utbetale stønad ved opphold i utlandet, vilkåret om å være enslig mor eller far, vilkåret om barnets alder, vilkåret om yrkesrettet aktivitet, stønad til barnetilsyn og innføring av sanksjonsregler. I tillegg inneholder proposisjonen også noen endringer av mer teknisk karakter i arbeidsmarkedsloven, skatteloven og i folketrygdlovens bestemmelser om utdanningsstønad, flyttetilskott og utbetalingsregler.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget