Prop. 117 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon)

Proposisjonen inneholder forslag om en revisjon av vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven fra 1917. Lovforslaget følger opp regjeringens intensjon om forenklinger, oppdateringer og modernisering av lovverket for større og regulerbar vannkraftproduksjon, jf. Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring. Formålet med forslaget har vært å forenkle lovverket med utgangspunkt i at det ikke gjøres materielle endringer. Endringene vil gjøre konsesjonslovgivningen for vannkraft lettere tilgjengelig for tiltakshaver, grunneiere, sentral og lokal forvaltning, organisasjoner og andre brukere av lovverket.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget