Prop. 120 LS (2014–2015)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

 • lov om endringar i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven)

 • lov om endringar lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)

 • lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om veitrafikk (veitrafikkloven)

 • lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 • lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

 • lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen (ligningsloven)

 • lov om endringar i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

 • lov om endringar i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

 • lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Svalbardskatteloven)

 • lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

 • lov om endringar i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

 • lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endringar i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

 • lov om endringar i lov 22. juni 2012 nr. 43 arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven)

 • lov om endringar i lov 19. desember 2014 nr. 77

 • lov om krav til kassasystem (kassasystemlova)

og

 • vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015.

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om miljøavgift på plastposer og papirposer for budsjettåret 2015

 • vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til

 • lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

 • lov om endringar i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven)

 • lov om endringar lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)

 • lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om veitrafikk (veitrafikkloven)

 • lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 • lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)

 • lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen (ligningsloven)

 • lov om endringar i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

 • lov om endringar i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

 • lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Svalbardskatteloven)

 • lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

 • lov om endringar i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

 • lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endringar i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

 • lov om endringar i lov 22. juni 2012 nr. 43 arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven)

 • lov om endringar i lov 19. desember 2014 nr. 77

 • lov om krav til kassasystem (kassasystemlova)

og

 • vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjettåret 2015.

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2015

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om miljøavgift på plastposer og papirposer for budsjettåret 2015

 • vedtak om endringar i Stortingets vedtak 15. desember 2014 om veibruksavgift på drivstoff for budsjettåret 2015

i samsvar med vedlagte forslag.

Til forsida av dokumentet