Prop. 120 LS (2014–2015)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om veitrafikk (veitrafikkloven)

I

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om veitrafikk (veitrafikkloven) gjer ein følgjande endring:

§ 38 andre ledd tredje punktum skal lyde:

Ved kommunal håndheving etter § 8 første ledd og § 31 a annet ledd kan kommunen kreve inn tilleggsavgift og gebyrer etter de regler som gjelder for skatt, jf. skattebetalingsloven kapittel 13 og §§ 14-2 til 14-5.

II

Endringa under tek til å gjelde 1. januar 2016.

Til forsida av dokumentet