Prop. 124 L (2020–2021)

Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)

Nærings- og fiskeridepartementet fremmer forslag om endringer i mineralloven. De viktigste endringene er innføring av et generelt kvalifikasjonskrav, et rekkefølgekrav, mulighet for overdragelse av driftskonsesjoner og utvidelse av varslingsfristen for undersøkelsesarbeider.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget