Prop. 135 S (2016–2017)

Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest – Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder

Proposisjonen omhandler bompengefinansiering av prosjektet av E6 Kristiansand vest - Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Dagens veg er svært ulykkesutsatt med en meget høy andel møteulykker og det er til dels betydelige kapasitets- og framkommelighets. Det skal bygges om lag 68 kilometer firefelts veg, til dels i ny trasé, noe som er forventet å løse både ulykkes-, kapasitets- og framkommelighetsproblemene. Forventet utbyggingskostnad er 21 423 mill. kr hvorav bompengebidraget er 7 862 mill. kr.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget