Prop. 139 L (2020–2021)

Endringer i politiregisterloven og utlendingsloven (samleproposisjon)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen enkelte endringer i politiregisterloven og utlendingsloven. I politiregisterloven foreslås det blant annet å presisere at DNA-profiler kun kan benyttes i strafferettspleien. I utlendingsloven foreslås det en forskriftshjemmel for at det eksisterende tilsynsrådet for Politiets utlendingsenhet på Trandum også fører tilsyn med tvangsreturer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget