Prop. 14 L (2016–2017)

Endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel)

Proposisjonen foreslår endringer i rettshjelploven og rettshjelpforskriften. Endringene består i å heve taket for egenandelen ved fri sakførsel fra fem til åtte ganger den offentlige salærsats, i tillegg til at saker om felleseieskifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør etter husstandsfellesskapsloven ikke lenger skal gi rett til fri sakførsel. Det åpnes for at det unntaksvis kan innvilges fri sakførsel for denne sakstypen, men praksis for dette skal være restriktiv. Med forslagene gis rettshjelpsmottakere et større incitament til å løse saken utenfor rettsapparatet, i tillegg til at de totale rettshjelpsutgiftene begrenses.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget