Prop. 146 S (2014–2015)

Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett – Linnes i Buskerud

Proposisjonen omhandler finansiering og utbygging av rv 23 Dagslett – Linnes i kommunene Røyken og Lier i Buskerud. Dagens veg har dårlig standard og går i en bue mellom Dagslett og Linnes. Høy trafikkmengde gir trafikksikkerhetsproblemer og miljøulemper for de som bor langs vegen. Prosjektet omfatter bygging av 5,5 km ny firefelts veg som vil gå delvis i ny trase og i tunnel. Prosjektet finansieres med statlige midler og bompenger.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget