Prop. 151 L (2020–2021)

Endringer i vegtrafikkloven (motorsport)

Proposisjonen omhandler forslag om å etablere en hjemmel til å fastsette forskrifter om organisert kjøring på lukket bane eller annet avsperret område, slik som konkurransekjøring og opplæringskurs. Forskriftene vil kunne regulere ulike sider ved slik kjøring, herunder stille krav til organisering, reglement og forsikring. Det foreslås også å utvide kompetansen til å unnta fra alminnelige fartsgrenser til – foruten konkurransekjøring – å gjelde for trening til konkurransekjøring og annen organisert kjøring på avsperret område, samt å legge denne kompetansen til Statens vegvesen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget