Prop. 160 L (2015–2016)

Endringar i veglova (Vegtilsynet)

Lovproposisjonen foreslår endringer i veglova som regulerer det statlige tilsynet knyttet til riksveginfrastrukturen for transport på offentlig veg (Vegtilsynet). Forslaget er en konsekvens av regjeringens reformer innenfor vegsektoren og innebærer ikke ny politikk utover hva som tidligere er lagt fram. I arbeidet med Transportreformen ble organiseringen av Vegtilsynet vurdert, og i Prop. 117S (2014-2015) går det fram at det er ønskelig at Vegtilsynet løsrives fra Statens vegvesen og etableres som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Det vises også til Meld. St. 25 (2015-2015) 'På rett vei', hvor Samferdselsdepartementet la til grunn at 'Vegtilsynet gjennomfører systemtilsyn overfor utbyggingsselskapet på tilsvarende måte som Vegtilsynet gjennomfører systemtilsyn overfor Statens vegvesen når det gjelder sikkerhet knyttet til veginfrastrukturen'. Stortinget ga sin tilslutning til meldingen med grunnlag i Innst. 362 S den 15. juni 2015.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget