Prop. 187 L (2020–2021)

Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Proposisjonen inneholder forslag om forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven fram til 10. november 2021. De midlertidige hjemlene i helseberedskapsloven gir blant annet adgang til å kunne videreføre bestemmelsene i forskrift 18. desember 2020 nr. 2871 om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler under covid-19. Det foreligger stor usikkerhet om utviklingen av pandemien fremover og endringene i smittesituasjonen vil kunne oppstå raskt. Departementet anser det som sannsynlig at tiltakene som er iverksatt for å  ivareta tilgangen medisinsk utstyr og personlig verneutstyr med hjemmel i de midlertidige bestemmelsene i helseberedskapsloven vil være nødvendige også etter 1. juni 2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget