Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 21 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

100

Utanriksdepartementet

01

Driftsutgifter, vert auka med

25 000 000

frå kr 1 931 308 000 til kr 1 956 308 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert auka med

10 000 000

frå kr 1 357 554 000 til kr 1 367 554 000

117

EØS-finansieringsordningane

75

EØS-finansieringsordninga 2009–2014, kan overførast, vert auka med

80 000 000

frå kr 2 350 000 000 til kr 2 430 000 000

76

Den norske finansieringsordninga 2009–2014, kan overførast, vert redusert med

290 000 000

frå kr 2 150 000 000 til kr 1 860 000 000

118

Nordområdetiltak m.m

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70 og 71, vert auka med

3 000 000

frå kr 25 596 000 til kr 28 596 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overførast, kan nyttast under post 01, vert redusert med

25 000 000

frå kr 345 688 000 til kr 320 688 000

140

Utanriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelp

01

Driftsutgifter, vert auka med

25 000 000

frå kr 1 260 829 000 til kr 1 285 829 000

150

Utviklingshjelp til Afrika

78

Regionløyving for Afrika, kan overførast, vert redusert med

130 700 000

frå kr 2 091 900 000 til kr 1 961 200 000

151

Utviklingshjelp til Asia

78

Regionløyving for Asia, kan overførast, vert redusert med

43 300 000

frå kr 819 500 000 til kr 776 200 000

153

Utviklingshjelp til Latin-Amerika

78

Regionløyving for Latin-Amerika, kan overførast, vert redusert med

2 500 000

frå kr 129 000 000 til kr 126 500 000

160

Sivilt samfunn og demokrati

70

Sivilt samfunn, kan overførast, vert redusert med

40 000 000

frå kr 1 925 300 000 til kr 1 885 300 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overførast, vert redusert med

42 000 000

frå kr 259 000 000 til kr 217 000 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap), kan overførast, vert redusert med

32 000 000

frå kr 209 000 000 til kr 177 000 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

72

Menneskerettar, kan overførast, vert redusert med

20 000 000

frå kr 378 300 000 til kr 358 300 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overførast, vert redusert med

107 000 000

frå kr 631 600 000 til kr 524 600 000

71

ODA-godkjende land på Balkan, kan overførast, vert redusert med

59 000 000

frå kr 355 000 000 til kr 296 000 000

72

Utvikling og nedrusting, kan overførast, vert redusert med

34 500 000

Frå kr 152 700 000 til kr 118 200 000

73

Andre ODA-godkjende OSSE-land, kan overførast, vert redusert med

51 500 000

frå kr 515 500 000 til kr 464 000 000

165

Forsking, kompetanseheving og evaluering

71

Fagleg samarbeid, kan overførast, vert redusert med

25 000 000

frå kr 357 900 000 til kr 332 900 000

166

Miljø og berekraftig utvikling m.m.

72

Internasjonale prosessar og konvensjonar m.m., kan overførast, vert redusert med

60 000 000

frå kr 922 200 000 til kr 862 200 000

74

Fornybar energi, kan overførast, vert redusert med

170 000 000

frå 910 000 000 til kr 740 000 000

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, vert auka med

1 716 346 000

frå kr 2 016 697 000 til kr 3 733 043 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overførast, vert redusert med

30 000 000

frå kr 313 500 000 til kr 283 500 000

169

Global helse og utdanning

70

Global helse, kan overførast, vert redusert med

50 000 000

frå kr 2 915 000 000 til kr 2 865 000 000

73

Utdanning, kan overførast, vert redusert med

42 000 000

frå kr 1 650 000 000 til kr 1 608 000 000

170

FN-organisasjonar m.m.

76

Tilleggsmidlar via FN-systemet m.m., kan overførast, vert redusert med

100 000 000

frå kr 583 300 000 til kr 483 300 000

78

Bidrag andre FN-organisasjonar m.m, kan overførast, vert auka med

11 000 000

frå kr 157 300 000 til kr 168 300 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overførast, vert redusert med

4 700 000

frå kr 250 000 000 til kr 245 300 000

II

Stikkordet «kan overførast»

Stortinget samtykkjer i at kap. 103 Regjeringas fellesløyving for representasjon, post 01 Driftsutgifter får stikkordet «kan overførast».

Til toppen
Til forsida av dokumentet