Prop. 226 L (2020–2021)

Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i SIS-loven for å gjennomføre forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold. I tillegg foreslås det en endring i utlendingsloven som gir en uttrykkelig hjemmel for gjenbruk av biometriske opplysninger for nærmere bestemte behandlinger i SIS-registeret. Endelig foreslås det en mindre endring i politiregisterloven som følge av at enkelte bestemmelser i politiregisterloven gis anvendelse for behandling av opplysninger i SIS.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget