Prop. 24 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til innhaldsliste

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet