Prop. 241 L (2020–2021)

Endringer i straffeloven mv. (klargjøring av inndragningsregler m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i straffelovens regler om inndragning. Forslagene går i hovedsak ut på å klargjøre og presisere enkelte av de gjeldende inndragningsreglene. Proposisjonen følger opp enkelte av forslagene i Straffelovrådets utredning NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2: Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget