Proposisjoner til Stortinget

Prop. 26 L (2017–2018)

Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)

I proposisjonen foreslås det å åpne for varig lagring av blodprøvene som tas ved screeningen av alle nyfødte. Prøvene skal fortsatt kunne brukes til helsehjelp, kvalitetssikring, metodeutvikling og medisinsk og helsefaglig forskning.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget