Prop. 29 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2302 endrer forordning (EF) nr. 2006/2004 og opphever rådsdirektiv 90/314/EØF. Direktivet utvider beskyttelsen fra tradisjonelle pakkereiser til å omfatte kombinasjoner av ulike reisetjenester som den reisende setter sammen selv på internett.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget