Prop. 34 L (2017–2018)

Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffeloven slik at det åpnes for at dommer på samfunnsstraff avsagt i Norge kan gjennomføres i Danmark, Finland, Island og Sverige. Forslaget innebærer også at dommer på samfunnstjeneste avsagt i de øvrige nordiske land kan gjennomføres i Norge. Proposisjonen inneholder videre forslag om endring i straffegjennomføringsloven slik at advokater og offentlige myndighetsrepresentanter skal kunne undergis adgangskontroll i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. I tillegg foreslås det enkelte endringer i straffegjennomføringsloven av mer teknisk karakter.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget