Prop. 35 L (2015–2016)

Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i energiloven på fire områder som gjelder nettvirksomhet. For det første foreslås krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap. For det andre foreslås at transmisjonsnett, som høyeste nettnivå, defineres i energiloven, og at departementet i enkeltvedtak kan fastsette hvilke anlegg som inngår i det. For det tredje foreslås en hjemmel til å gi forskrift om konsesjonær etter energiloven som koordinerende operatør av distribusjonssystem. Til sist foreslås en hjemmel til å fastsette bestemmelser om omgjøringsadgang som avviker fra forvaltningslovens tidsfrister ved feil i datagrunnlaget ved fastsettelse av nettselskapenes inntektsrammer.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget