Prop. 35 L (2015–2016)

Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i energiloven på fire områder som gjelder nettvirksomhet. Endringene som foreslås er dels en oppfølging av forslag som følge av en ekspertgrupperapport om en bedre nettorganisering, og dels en tilrettelegging for gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke knyttet til regulering av nettvirksomhet. I tillegg foreslås en hjemmel til å gjøre unntak fra forvaltningslovens bestemmelser om omgjøringsadgang i forbindelse med fastsettelse av nettforetakenes inntektsrammer.

Departementet foreslår at det stilles krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I dag stiller energiloven krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og produksjons- eller omsetningsvirksomhet for selskap som har over 100 000 nettkunder. I tillegg har noen selskap fått krav om selskapsmessig skille i forbindelse med omorganiseringer, men det har vært få slike de senere årene. Kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille foreslås utvidet til å gjelde overfor all annen virksomhet enn nettvirksomhet. Forslaget vil bidra til redusert risiko for kryssubsidiering, og til å styrke nettselskapenes nøytralitet overfor konkurranseutsatt virksomhet. Nettvirksomhet er et naturlig monopol, og kundene kan ikke selv velge nettselskap. Det er derfor et særskilt behov for å beskytte kundene, slik at de ikke betaler mer enn nødvendig for nettjenester.

Departementet foreslår at transmisjonsnett, som høyeste nettnivå, defineres i energiloven, og at departementet i enkeltvedtak kan fastsette hvilke anlegg som inngår i det. Anleggenes spenningsnivå og funksjon står sentralt i definisjonen. Departementet har lagt vekt på at sentralnettets utstrekning i all hovedsak videreføres i den nye definisjonen av transmisjonsnett. Samtidig bør definisjonen være i samsvar med EUs tredje energimarkedspakke. Departementet vil komme tilbake med forslag til gjennomføringen av krav om eiermessig skille for transmisjonsnett som følge av energimarkedspakken. I den foreslåtte definisjonen av transmisjonsnett omfattes anlegg som i dag inngår i sentralnettet, med mindre departementet senere fatter enkeltvedtak om noe annet.

Det foreslås en ny bestemmelse som gir departementet myndighet til å gi forskrifter om utpeking av anleggs- eller områdekonsesjonær etter energiloven §§ 3-1 og 3-2 som koordinerende operatør av distribusjonssystem. Det vil være behov for ytterligere utredninger og nærmere presisering av oppgaver og ansvar for denne funksjonen. Departementet mener dette mest hensiktsmessig gjøres i forskrift. Departementet foreslår ikke endringer når det gjelder konsesjonærenes eget ansvar for å fatte investeringsbeslutninger, eller for nettselskapenes tilknytnings- og leveringsplikt.

Departementet foreslår et nytt femte ledd i energiloven § 4-1 som gir hjemmel til å fastsette bestemmelser om omgjøringsadgang som avviker fra bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 34 og 35. Nettforetak er en naturlig monopolvirksomhet med stor grad av offentlig kontroll med inntektene. I den forbindelse fastsetter NVE inntektsrammer for selskapene for de enkelte år, og slike enkeltvedtak kan påklages til departementet. Forslaget innebærer at inntektsrammene lettere skal kunne korrigeres slik at inntektsrammene blir så riktige som mulig.

Til dokumentets forside