Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 35 L (2015–2016)

Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringene

2.1 Selskapsmessig og funksjonelt skille

Olje- og energidepartementet sendte 15. april 2015 forslag til endringer i energiloven om selskapsmessig og funksjonelt skille på høring med svarfrist 27. mai 2015. Forslaget ble sendt til følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Samtlige departementer

 • Samtlige fylkeskommuner

 • Samtlige fylkesmenn

 • Samtlige kommuner

 • Sametinget

 • Den norske advokatforening

 • Distriktenes Energiforening (DEFO)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • El & IT forbundet

 • Energi Norge

 • Energiveteranene

 • Enova SF

 • Finansnæringens hovedorganisasjon

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Framtiden i våre hender

 • Greenpeace Norge

 • Industri Energi

 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Konkurransetilsynet

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

 • Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Natur og Ungdom

 • NHO

 • Nord Pool Spot AS

 • Norges forskningsråd

 • Norges handelshøyskole

 • Norges miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norsk Industri

 • Norsk olje og gass

 • Norsk Teknologi

 • Norwea

 • Regjeringsadvokatembetet

 • Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

 • Samarbeidsrådet for naturvernsaker

 • Samfunns- og næringslivsforskning

 • SINTEF Energiforskning AS

 • Småkraft AS

 • Småkraftforeninga

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statkraft SF

 • Statnett SF

 • Tekna

 • Universitetet i Oslo, Senter for europarett

 • Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

 • Virke Hovedorganisasjon

Høringsutkastet ble lagt ut på departementets internettsider med invitasjon også for andre enn dem som stod på høringslisten til å komme med en uttalelse. Det er i alt kommet høringsuttalelser fra 100 instanser. Høringsuttalelsene er lagt ut på departementets internettsider. Følgende 94 instanser avga realitetsuttalelse til høringsutkastet:

 • Agder Energi AS

 • Alta Kraftlag AL

 • Andøy kommune

 • Austevoll Kraftlag SA

 • Bergen kommune

 • Bindal Kraftlag SA

 • BKK AS

 • Celsa Ameringsstål AS

 • Den norske advokatforening

 • Distriktenes energiforening (DEFO)

 • Drangedal everk KF

 • E-CO Energi AS

 • Eidfjord kommune

 • Eigersund kommune

 • Elektroforeningen (EFO)

 • Elkem AS

 • Elkraft entreprenører AS

 • Energi 1

 • Energi Norge

 • Energiveteranene

 • Finnås Kraftlag SA

 • Finnmark fylkeskommune

 • Fitjar kommune

 • Fitjar Kraftlag SA

 • Fjordkraft AS

 • Hå kommune

 • Hadsel kommune

 • Hafslund ASA

 • Halsa kommune

 • Hardanger Energi AS

 • Herøya Nett AS

 • Høland og Setskog Elverk SA

 • IndustriEl AS

 • Jæren everk AS

 • Jondal kommune

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kabel Norge

 • KS Bedrift

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Kvam Kraftverk AS

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)

 • Lier Everk AS og EB Nett AS

 • Lom kommune

 • Lyse Elnett AS

 • Meløy Energi AS

 • Midtnett Buskerud AS

 • Mo Industripark AS

 • Mørenett AS

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Nord-Salten Kraft AS

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Nordlandsnett AS

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Norsk Hydro ASA

 • Norsk Industri

 • Norsk Teknologi

 • NTE-konsernet (NTE Holding AS, NTE Nett AS, NTE Energi AS og NTE Marked AS)

 • Østfold fylkeskommune

 • Oslo kommune

 • Rakkestad kommune

 • Repvåg Kraftlag SA

 • Rindal kommune

 • Ringeriks-Kraft AS

 • Røros E-verk AS

 • Røros kommune

 • Salten Kraftsamband AS

 • Samarbeidande Kraftfylke

 • Sel kommune

 • Skagerak Nett AS

 • Småkraftforeninga

 • SFE Nett AS

 • Sognekraft AS

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Statkraft SF

 • Statnett SF

 • Stryn Energi AS

 • Stryn kommune

 • Suldal kommune

 • Sunndal kommune

 • Sunnfjord Energi AS

 • Surnadal kommune

 • Tinn Energi AS

 • Tinn kommune

 • TrønderEnergi Nett AS

 • Troms fylkeskommune

 • Troms Kraft Nett AS

 • Tysnes Kraftlag SA

 • Ullensvang herad

 • Ustekveikja Energi AS

 • Valdres Energiverk AS

 • Vang kommune

 • Vik kommune

En rekke høringsinstanser støtter innspillene fra Defo, Energi Norge, KS Bedrift, LVK eller Samarbeidande Kraftfylke. Andre høringsuttalelser som gir støtte til disse høringsinnspillene nevnes ikke særskilt, med mindre det fremkommer ytterligere momenter utover foreningenes høringsinnspill.

2.2 Transmisjonsnett, distribusjonsnett og unntak fra forvaltningsloven

Olje- og energidepartementet sendte 17. september 2013 forslag til endringer i energiloven som følge av tredje energimarkedspakke på høring. Høringsforslaget omfattet blant annet nye bestemmelser om eiermessig skille for sentralnettet i Norge (transmisjon) og forslag til definisjon av dette. I høringsnotatet ble også krav i tredje elmarkedsdirektiv knyttet til distribusjonssystem gjennomgått, og en ny hjemmel om utpeking av operatør av distribusjonssystem (DSO) ble foreslått. Et forslag om unntak fra forvaltningslovens bestemmelser om omgjøringsadgang ved fastsettelse av inntektsrammer inngikk også i høringen. Øvrige deler av høringsforslaget omtales ikke nærmere i denne proposisjonen.

Høringsdokumentet ble sendt til følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Samtlige departementer

 • Samtlige fylkeskommuner

 • Samtlige fylkesmenn

 • Sametinget

 • Bergen Energi AS

 • Den norske advokatforening

 • Distriktenes Energiforening (Defo)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Ecohz ASA

 • El & IT forbundet

 • EnergiNorge

 • Energiveteranene

 • Enova SF

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Fremtiden i våre hender

 • Greenpeace Norge

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Konkurransetilsynet

 • KS Bedrift

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

 • Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Natur og Ungdom

 • NHO

 • Nord Pool Spot AS

 • Norges forskningsråd

 • Norges handelshøyskole

 • Norges miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norsk Industri

 • Norsk Hydro ASA

 • Norwea

 • Energibrukerne

 • Regjeringsadvokaten

 • Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

 • Samarbeidsrådet for naturvernsaker

 • Samfunns- og næringslivsforskning

 • SINTEF Energiforskning AS

 • Småkraft AS

 • Småkraftforeninga

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statkraft SF

 • Statnett SF

 • Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

 • Universitetet i Oslo, Senter for europarett

 • Virke Hovedorganisasjon

Høringsutkastet ble lagt ut på departementets internettsider med invitasjon også for andre enn dem som sto på høringslisten til komme med en uttalelse. Departementet mottok i alt 43 høringsuttalelser. Felles høringssvar fra flere instanser er her regnet som en uttalelse. Høringsuttalelsene er lagt ut på departementets internettsider. Følgende 24 instanser avga realitetsuttalelse til de delene av høringsutkastet som dreide seg om transmisjonsnettet, distribusjonsnettet og bestemmelser om unntak fra forvaltningsloven §§ 34 og 35 ved fastsettelse av inntektsrammer:

 • Agder Energi AS

 • BKK Nett AS

 • Den Norske Advokatforening

 • Distriktenes energiforening (Defo)

 • ECO Energi AS

 • Eidsiva Nett AS

 • EnergiNorge

 • Felles høringssvar fra nettselskap i Nordland ved Nordlandsnett AS (Helgelandskraft AS, Lofotkraft AS, Nord Salten Kraft AS, Hålogaland Kraft, Ballangen Energi AS, Nordkraft Net, Vesterålskraft, Andøy Energi AS, Trollfjord Kraft AS, Evenes Kraftforsyning AS, Sørfold Kraftlag SA, Fauske Lysverk AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, Meløy Energi AS, Rødøy Lurøy Kraftverk AS og Yara Norge AS Glomfjord)

 • Felles høringssvar fra Øvre Eiker Energi, Midtnett Buskerud, Lier Everk, Flesberg Elektrisitetsverk, Ringeriks-Kraft og Hallingdal Kraftnett

 • Hydro Energi AS

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • KS Bedrift

 • Lyse Elnett AS

 • Mo Industripark AS

 • Mørenett AS

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Norsk Industri

 • North Connect KS

 • Regjeringsadvokaten

 • Samarbeidande kraftfylke

 • Sunnhordland Kraftlag AS (SKL)

 • Sogn og Fjordane Energi AS (SFE)

 • Statnett SF

 • Sunnfjord Energi Nett AS

Finansdepartementet har uttalt at man avventer høringsuttalelsene og Olje- og energidepartementets videre oppfølging før man tar stilling til saken. En rekke høringsinstanser støtter og gjengir Energi Norges innspill. I omtalen nedenfor gjengis ikke disse instansenes høringsinnspill særskilt, med mindre det fremkommer ytterligere momenter utover uttalelsen fra Energi Norge.

I en tilleggshøring av 19. desember 2014 foreslo departementet at kravene om eiermessig skille for transmisjonssystemet gjennomføres ved at Statnett blir eneste eier av slike anlegg i Norge. Departementet vil komme tilbake til oppfølgingen av forslagene knyttet til eiermessig skille for transmisjon (sentralnett) og gjennomføringen av tredje elmarkedsdirektiv.

Til toppen
Til dokumentets forside