Prop. 37 L (2015–2016)

Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)

Proposisjonen inneholder et forslag om å opprette Konkurranseklagenemnda. Formålet er en mer politisk uavhengig håndheving av konkurranseloven samt å styrke Konkurransetilsynets selvstendighet, i tråd med Sundvoldenerklæringens mål. Den nye klagenemnda skal overprøve vedtak fra Konkurransetilsynet. Samtidig foreslås å oppheve Kongen i statsråd sin adgang til å overprøve konkurransemyndighetenes vedtak på politisk grunnlag. Proposisjonen inneholder for øvrig et forslag om å harmonisere inngrepsvilkåret og velferdsstandarden med EU/EØS-regelverket og øvrige deler av konkurranseloven. Det foreslås også innført en forliksordning for kartellsaker etter mønster fra EU/EØS, for å gi Konkurransetilsynet et mer fleksibelt håndhevingsverktøy i bekjempelsen av karteller. Proposisjonen inneholder også forslag til tekniske endringer for å harmonisere begrepsbruk, tydeliggjøre reglene og oppdatere markedsandelsterskler i samsvar med endringer i EU.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget